do góry

DZ/12 - Podział nieruchomości

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI DZ/12
Wymagane dokumenty: I etap
 1. Pisemny wniosek o podział nieruchomości wraz z określeniem celu podziału.
 2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z Księgi Wieczystej, umowa w formie aktu notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku).
 3. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości.
 4. Wstępny projekt podziału /z wyjątkiem podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku  na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla  projektu podziału  elementy zagospodarowania terenu.

II etap

Po uzyskaniu w formie postanowienia pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału  z ustaleniami planu miejscowego (jeżeli jest ona wymagana) należy dołączyć:

 1. Protokół z przyjęcia granic.
 2. Wykaz zmian gruntowych.
 3. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości  jest inne niż  w księdze wieczystej.
 4. Mapę z projektem podziału.

Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku braku wymogu uzyskania opinii - tj.w sytuacji podziału niezależnego od ustaleń planu miejscowego - dokumenty powyższe składa się  jednorazowo.

W odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy dodatkowo załączyć  pozwolenie na podział  wydane przez  wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek  osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku.

Dokumenty do pobrania: W plikach do pobrania poniżej
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Miejsce załatwienia sprawy: 32 – 640  Zator,  Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Dział Gospodarki Przestrzennej
parter,  pokój 108
tel. 8412212 wew. 19
Podstawa prawna:
 1. Art.92-99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (DZ.U.z    2010r., Nr 102 poz.651 z późn.zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (DZ.U.Nr 268, poz.2663).
 3. Art. 35 § 3, art.104  Kodeksu  Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity  Dz.U. z 2013r. poz. 267).
Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni od daty złożenia mapy z projektem podziału.
Forma załatwienia sprawy:
I etap
Wydanie postanowienia opiniującego proponowany podział z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
II etap
Wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział albo decyzji o odmowie zatwierdzenia podziału.
Tryb odwoławczy: 1. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul.Lea 10  za pośrednictwem Burmistrza Zatora w terminie 7 dni od daty doręczenia.
2. Od decyzji zatwierdzającej podział lub decyzji o odmowie zatwierdzenia podziału  stronie przysługuje odwołanie do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul.Lea 10 za  pośrednictwem  Burmistrza Zatora w terminie 14 dni  od daty doręczenia decyzji.
Opłaty skarbowej nie  pobiera się.
Uwagi : 1.Podziału dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
2.Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Wniowsek DZ12 - podział nieruchomości.doc Wniowsek DZ12 - podział nieruchomości.doc 18-05-30 15:21 38KB Wniowsek DZ12 - podział nieruchomości.doc pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl