do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Referat Podatków, Dochodów i Kasa / RP/2- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – ustalenie/określenie/korekta

RP/2- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – ustalenie/określenie/korekta

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – ustalenie/określenie/korekta RP/ 2
Wymagane dokumenty:

Deklaracja DN-1 (osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki osobowości prawnej)

Formularz INRL-1 (osoby fizyczne)

Akt notarialny lub inny tytuł prawny
Formularze do pobrania:

Druki obowiązujące od 01 lipca 2019:

Opłaty:

Stawki podatku od nieruchomości – Uchwała Rady Miejskiej w Zatorze

Miejsce załatwienia sprawy: Referat Podatków, Dochodów i Kasa
Urząd Miejski w Zatorze, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1

32-640 Zator
Tel. 84-12-215, wew.36-38
Podstawa prawna:

1 .Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.)
Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Do 1 miesiąca

Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane
Forma załatwienia sprawy: Deklaracja, decyzja
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zator.
Uwagi:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

a.grunty,

b.budynki lub ich części

  1. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania:

  • dla gruntów - powierzchnia-,
  • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
  • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1 m, powierzchnię tę pomija się.

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji podatkowej i płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach : do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są:

a.składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu — w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

b.odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

c.wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na  opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu

opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości określa art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
UCHWAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.pdf UCHWAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.pdf 19-12-31 10:22 3.57MB UCHWAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.pdf pobierz
uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.pdf uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.pdf 18-12-31 09:13 1.03MB uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.pdf pobierz
zał. 1 Formularz INRL-1 (osoby fizyczne).pdf zał. 1 Formularz INRL-1 (osoby fizyczne).pdf 18-03-02 13:24 8.95MB zał. 1 Formularz INRL-1 (osoby fizyczne).pdf pobierz
zał. 2 podatek od nieruchomości DN-1 (2018).pdf zał. 2 podatek od nieruchomości DN-1 (2018).pdf 18-02-27 15:58 7.35MB zał. 2 podatek od nieruchomości DN-1 (2018).pdf pobierz
zał. 2 podatek od nieruchomości DN-1 (2019).pdf zał. 2 podatek od nieruchomości DN-1 (2019).pdf 18-12-31 09:14 7.35MB zał. 2 podatek od nieruchomości DN-1 (2019).pdf pobierz
zał. 3 podatek od nieruchomości DN-1 (2017).pdf zał. 3 podatek od nieruchomości DN-1 (2017).pdf 18-02-27 15:58 7.39MB zał. 3 podatek od nieruchomości DN-1 (2017).pdf pobierz
zał. 4 podatek od nieruchomości DN-1 (2016).pdf zał. 4 podatek od nieruchomości DN-1 (2016).pdf 18-02-27 15:59 7.15MB zał. 4 podatek od nieruchomości DN-1 (2016).pdf pobierz
zał. 5 Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018.pdf zał. 5 Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018.pdf 18-02-27 15:59 5.01MB zał. 5 Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018.pdf pobierz
zał. 6 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych zał. 6 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 18-08-29 07:38 17.58KB zał. 6 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl