do góry
Strona główna / Urząd / Rada Miejska / Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zatorze

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1.

Statut określa zasady działania, cele i zadania oraz tryb wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zatorze, zwanej dalej "Radą Młodzieżową".

§ 2.

 1. Rada Młodzieżowa jest organem samorządowym młodzieży Gminy Zator.
 2. Rada Młodzieżowa jest organem konsultacyjnym dla organów samorządu gminy.
 3. Siedzibą Rady Młodzieżowa jest Urząd Miejski w Zatorze.

§ 3.

Rada działa na podstawie niniejszego statutu i w oparciu o przepisy prawa.

§ 4

 1. Terenem działalności Rady Młodzieżowej jest Gmina Zator.
 2. Rada Młodzieżowa może współpracować z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§ 5.

 1. Rada Młodzieżowa liczy 15 członków.
 2. Wybory do Rady Młodzieżowej odbywają się na zasadach określonych przez Ordynację Wyborczą.

Rozdział II - Cele Rady i ich realizacja

§ 6.

1.      Celami Rady są:

 1. kształtowanie patriotycznych, społecznych i kulturalnych postaw wśród młodzieży;
 2. działanie na rzecz współpracy środowisk młodzieżowych z organizacjami społecznymi i kulturalnymi;
 3. propagowanie i rozwój idei demokratycznych oraz samorządności lokalnej;
 4. zgłaszanie wniosków i opinii w zakresie aktów prawnych, dotyczących szeroko pojętych problemów młodzieży;
 5. kreowanie aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym, kulturalnym
  i edukacji w Gminie Zator;
 6. tworzenie alternatywnych w stosunku do patologicznych form i metod spędzania wolnego czasu.

§ 7.

1.      Rada Młodzieżowa realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. reprezentowanie swoich wyborców wobec organów samorządowych oraz władz i administracji szkolnej;
 2. współpracę z Radą Miejską w Zatorze, przez udział konsultacyjny w jej posiedzeniach;
 3. współpracę z samorządami uczniowskimi szkół oraz z organizacjami młodzieżowymi;
 4. organizowanie spotkań młodzieży Gminy Zator z przedstawicielami organizacji społecznych i kulturalnych;
 5. inicjowanie organizacji kursów, dyskusji i odczytów dla młodzieży w tym w szczególności związanych z zagrożeniami społecznymi;
 6. inicjowanie zmian w ustawodawstwie dotyczącym spraw dzieci i młodzieży;
 7. propagowanie i realizowanie działalności na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i turystyki, a także ochrony środowiska i ekologii;
 8. wskazywanie na przypadki naruszania praw człowieka.

Rozdział III - Członkowie Rady

§ 8.

1.      W skład Rady Młodzieżowej wchodzą:

 1. przedstawiciele szkół gimnazjalnych z Gminy - w liczbie - 11;
 2. przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z Gminy – w liczbie 4,
 3. Radnym Rady Młodzieżowej może zostać osoba nie karana i nie zawieszona w prawach ucznia, o czym zaświadcza własnym podpisem.
 4. Kandydować do Rady Młodzieżowej mogą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkujący na terenie Gminy Zator.
 5. Wyborcami są uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych  z Gminy zamieszkujący na terenie Gminy Zator.
 6. Jeżeli obsadzenie mandatu Radnego Rady Młodzieżowej byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów z danego okręgu wyborczego, mandat ten pozostaje nieobsadzony.

§ 9.

1.      Radny Rady Młodzieżowej ma prawo do:

 1. zgłaszania wniosków związanych z celami i działalnością Rady Młodzieżowej i żądania informacji o sposobie ich realizacji;
 2. uzyskania pomocy Urzędu Miejskiego w Zatorze w sprawach związanych z działalnością statutową;

 § 10.

1.      Radny Rady Młodzieżowej ma obowiązek:

 1. godnego reprezentowania młodzieży Gminy Zator;
 2. aktywnego uczestniczenia w działalności Rady Młodzieżowej;
 3. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał przyjętych przez Radę Młodzieżową;
 4. systematycznego spotykania się z przedstawicielami samorządu uczniowskiego macierzystej placówki szkolnej;
 5. przekazywania idei i celów Rady Młodzieżowej wyborcom.

§ 11.

Członkostwo w Radzie Młodzieżowej wygasa na skutek zrzeczenia się mandatu Radnego Rady Młodzieżowej.

§ 12.

Zrzeczenie się mandatu Radnego Rady Młodzieżowej następuje na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Młodzieżowej. Przedłożenie rezygnacji nie wymaga zatwierdzenia przez Radę Młodzieżową.

§ 13.

Wolne miejsce w Radzie Młodzieżowej zostaje uzupełnione w drodze wyborów.

§ 14.

Kadencja Rady Młodzieżowej trwa 2 lata.

§ 15.

1.      Do wyłącznej właściwości Rady Młodzieżowej należy w szczególności:

 1. przyjęcie programu działania Rady Młodzieżowej;
 2. wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Młodzieżowej;
 3. proponowanie zmian w Statucie;
 4. decydowanie o rozwiązaniu Rady Młodzieżowej i przeprowadzeniu nowych wyborów.

§ 16.

 1. Uchwały Rady Młodzieżowej zapadają zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy składu Rady Młodzieżowej, chyba, że Statut stanowi inaczej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zmian statutu wymaga większości 2/3 statutowego składu Rady Młodzieżowej.
 3. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia lub w terminie określonym w uchwale.

§ 17.

Przewodniczącego Rady Młodzieżowej i jego zastępcę wybiera się, w głosowaniu tajnym, spośród członków Rady Młodzieżowej.

§ 18.

Przewodniczący Rady Młodzieżowej zwołuje i prowadzi obrady Rady Młodzieżowej. W razie jego nieobecności obowiązki te przechodzą na Wiceprzewodniczącego Rady Młodzieżowej.

§ 19.

Rada Młodzieżowa obraduje na sesjach, które odbywają się według potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział IV - Postanowienia końcowe

 § 20.

Oświadczenia i uchwały Rady Młodzieżowej podpisuje Przewodniczący. W razie jego nieobecności, obowiązki te przejmuje Wiceprzewodniczący.

§ 21.

 1. Członkowie Rady Młodzieżowej pełnią swoją funkcję społecznie.
 2. Posiedzenia Rady Młodzieżowej odbywają się zwykle poza godzinami zajęć lekcyjnych.

§ 22.

Rada Miejska w Zatorze wyznaczy koordynatora do spraw współpracy z Radą Młodzieżową spośród Radnych Rady Miejskiej. Zadaniem koordynatora będzie bieżąca współpraca z młodzieżą. Koordynator reprezentować będzie interesy Rady Młodzieżowej przed Radą Miejską w Zatorze.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl