do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Kierownictwo Urzędu

Kierownictwo Urzędu

Burmistrz Zatora - mgr inż. Zbigniew Biernat

Życiorys 

Zbigniew Biernat urodził się 13 listopada 1963r. w Zatorze. Ukończył Szkołę Podstawową w Rudzach i Zatorze. Absolwent Technikum Mechanicznego w Gorzeniu Dolnym. Wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Administracją Publiczną na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Burmistrz Zatora jest żonaty (żona Beata) i ma czwórkę dzieci (córka Karolina, synowie: Jakub, Wojciech, Bartłomiej).

Do czasu wyboru na stanowiska Burmistrza (w 1998 roku) pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Bieruniu. Zarządza Gminą Zator od pięciu kadencji. Po poprzedniku przejął Gminę Zator w bardzo trudnej sytuacji finansowej, natychmiast podejmując działania wyprowadzające jej budżet z trwającego kryzysu ekonomicznego i gospodarczego.

Zbigniew Biernat jest autorem wielu znaczących dla Zatora inicjatyw i przedsięwzięć prowadzących do pozyskania środków pozabudżetowych krajowych i unijnych, w tym: PHARE-Inred, PHARE-Odbudowa, PAOW, SAPARD, EkoFundusz, Fundacja Wspomagania Wsi, ZPORR, SPO, AGROSMAK, MRPO, PROW, SPPW. Zdobyte środki zewnętrzne pozwoliły na realizację szeregu prorozwojowych zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

 • budowa kanalizacji na obszarze obejmującym 70% Gminy;
 • budowa i modernizacja dróg ułatwiających dostęp do terenów inwestycyjnych a także budowlanych;
 • modernizacja budynków i obiektów szkolnych oraz użyteczności publicznej (remizy, domy ludowe) na terenie Zatorszczyzny;
 • rozbudowa stacji uzdatniania wody;
 • budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej;
 • realizacja społeczno - gospodarczego projektu: "Dolina Karpia - szansa na przyszłość" współfinansowanego z szwajcarsko - polskiego programu współpracy;

Dzięki staraniom Burmistrza w roku 2004 oddano do użytku nową Halę Sportową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zatorze.

Aktywność gospodarcza i racjonalne podejście do zarządzania gminnymi finansami i majątkiem powodujeą, że Burmistrz Zatora postrzegany jest jako wzorowy gospodarz Gminy Zator oraz uczestnik i organizator lokalnego życia społecznego. Owocna współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu Zatorszczyzny pozwoliła osiągnąć wiele wymiernych efektów, a także wesprzeć i rozwinąć ich codzienną działalność.

W 2003 r. Gminna Zator złożyła wniosek w ramach programu PAOW dla gmin Zator, Przeciszów oraz Spytkowice na realizację programu „Dolina Karpia”, w wyniku czego powołano do życia Stowarzyszenie „Dolina Karpia”. Działanie to mocno przyspieszyło rozwój Gminy oraz jej promocję poza granicami Zatorszczyzny. Zator jako stolica „Doliny Karpia” jest liderem wśród siedmiu gmin, które tworzą Lokalną Grupę Działania.

Pod wpływem działań Burmistrza Zatora następuje coraz większa integracja mieszkańców, tworząc poczucie tożsamości całej społeczności lokalnej. Przy organizowaniu słynnego już „Święta Karpia” - najlepsza kulinarna impreza na małopolskiej mapie - nie brakuje ochotników do pracy i wszelkiej pomocy (rokrocznie ponad 200 wolontariuszy).

Zbigniew Biernat jest głównym inicjatorem procesu rejestracji Karpia Zatorskiego w Unii Europejskiej. Od 2011 roku produkt został wpisany na na listę produktów regionalnych UE jako Chroniona Nazwa Pochodzenia. Karp Zatorski oraz Karp Zatorski wędzony znany jest także jako produkt tradycyjny województwa małopolskiego.

Od lat czyni starania o budowę tak niezbędnej obwodnicy miasta (plany są już niemal gotowe do realizacji). Burmistrz zabiega również o intensywny rozwój infrastruktury turystycznej, co koreluje z planami rozwoju Gminy.

W Urzędzie Miejskim tworzy się od kilku lat plany dotyczące powołania do życia Stref Rozwoju Gospodarczego dla zwiększenia potencjału gospodarczego Gminy Zator oraz pozyskania nowych inwestorów. Aktualnie w zachodniej części gminy zostało wydzielonych blisko 30 ha nieruchomości pod Zatorską Strefę Rozwoju Gospodarczego objętą Specjalną Strefą Ekonomiczną gdzie przedsiębiorcy mogą liczyć na prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej na preferencyjnych warunkach. Na ukończeniu jest także kompleksowy projekt oraz program dotyczący rewitalizacji miasta.

Niezwykle istotnym segmentem rozwoju Gminy Zator jest takze turystyka. Dzięki staraniom, zaangażowaniu oraz wspołpracy Zbigniewa Biernata powstały w Zatorze Rodzinne Parki Rozrywki w 2009 roku Zatorlad, a w 2014 Energylandia.

Zbigniew Biernat zaangażowany jest także w opracowanie zasadnego, racjonalnego i uspołecznionego podejścia do zlokalizowanie na terenie zatorszczyzny enklawy ptactwa wodnego w programie „Natura 2000” w celu uniknięcia kolizji ochrony przyrody z planami rozwoju Gminy.

Realizujemy następujące projekty: utworzenie stref aktywności gospodarczej w Gminie Zator; program „Dolina Karpia” - centrum turystyki wędkarskiej; obwodnica Zatora; rewitalizacja miasta; odnowa obszarów wiejskich z terenu Gminy; modernizacja obiektów oświatowych; budowa Regionalnego Ośrodka Kultury; budowa Bibilioteki Publicznej; modernizacja Ośrodka Zdrowia; budowa noych remiz OSP;budowa – rozbudowa kanalizacji w Gminie.

Zbigniew Biernat udziala się także pełniąc niezliczoną liczbę funkcji społecznych, w tym m.in. jako:

 • Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Zator i Babice d/s gospodarki wodnościekowej;
 • Członek Społecznej Rady Zatrudnienia Powiatu Oświęcimskiego;
 • Członek Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Gminy Zator;
 • Członek Stowarzyszenia „Dolina Karpia” - Przewodniczący Rady Stowarzyszenia
 • Członek Stałej Konferencji Współpracy przy Wojewodzie Małopolskim.

W sprawie skarg i wniosków  przyjmuje strony w poniedziałek od 13:00 do 15:30
e-mail: biernat@zator.pl

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl