do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc kwiecień 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Zarządzenie Nr 14.2018 Burmistrza Zatora z dnia 4 grudnia 2018r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Zator z zakresu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym. 2018-12-04

 Zarządzenie Nr 14.2018
Burmistrza Zatora
z dnia 4 grudnia 2018r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Zator z zakresu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.) oraz art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. 2018 poz. 994) Burmistrz Zatora zarządza, co następuje:

§1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy Zator w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2019 roku - treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez jego wsparcie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Zatora.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 14.2018  Burmistrza Zatora
z dnia 4 grudnia 2018r.

 

Burmistrz Zatora

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2019.

 I. Rodzaj zadania:

Profilaktyka uzależnień i kontrola przestrzegania zakazu podawania, sprzedawania i spożywanie napojów alkoholowych w czasie imprez sportowych na terenie Gminy Zator – w szczególności: organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych połączonych z realizacją programów profilaktycznych, kontrola przestrzegania zakazu podawania, sprzedawania i spożywanie napojów alkoholowych w czasie imprez sportowych na obiektach otwartych oraz zamkniętych LKS Gminy Zator.

 II Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wg poniższego podziału terytorialnego i ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych dyscyplin sportowych: 

 1. Piłki nożnej dla mieszkańców wsi: Grodzisko, Trzebieńczyce, Laskowa, Graboszyce  –  22 000,00 zł
 2. Piłki nożnej dla mieszkańców wsi: Podolsze – 22 000,00 zł.
 3. Piłki nożnej dla mieszkańców wsi: Palczowice, Smolice – 22 000,00 zł.
 4. Piłki nożnej dla mieszkańców miasta Zator oraz wsi Łowiczki i Rudze – 22 000,00 zł.
 5. Piłki siatkowej dla mieszkańców gminy Zator – 22 000,00 zł, 

III. Zasady przyznawania dotacji - podmiot składający ofertę:

 1. Podmiot składający ofertę:
  1)Wykonuje zadanie samodzielnie
  2)Posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.
 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.)
 2. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Burmistrz Zatora konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 4. Warunkiem rozpatrzenia oferty na konkurs jest nie zaleganie z płatnościami na rzecz Gminy Zator i jej jednostek organizacyjnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego - poświadczone złożeniem stosownego oświadczenia.
 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej w ofercie zarówno na całości jak i na poszczególnych pozycjach. W takim przypadku oferent będzie zobowiązany do zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z części lub całości realizacji zadania.
 6. Zamówienia opłacane z dotacji:
  1) Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacanych ze środków pochodzących z dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.).
  2) Z treści oferty oraz z Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego musi wynikać szczegółowy zakres planowanych przedsięwzięć oraz zakupów materiałów i usług. Kalkulacja kosztów jednostkowych musi przedstawiać szczegółowo wszystkie planowane wydatki.
  3) Z przyznanych środków Zleceniobiorca nie może finansować kosztów:
  • na zadania i zakupy inwestycyjne;
  • na Budowę, zakup lub remont budynków;
  • na działalność polityczną, gospodarczą lub religijną;
  • na wynagrodzenia osobowe Zarządu organizacji nie związanych z merytorycznym zakresem realizacji zadania publicznego;
  • odsetek bankowych;
  • zaległości podatkowych;
  • kar dla zawodników, w tym: żółtych i czerwonych kartek;
  • kar za tzw. „walkower”;
  • premii i nagród dla zawodników, sędziów lub zatrudnianych pracowników;

 IV Terminy i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Zator wg podziału terytorialnego określonego w pkt II.
 3. Szczególne warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na realizację zadania

V. Termin składania ofert: oferty należy składać w terminie do 28.12.2018r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zatorze (w godzinach pracy Urzędu - pok. 202) lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Miejski w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 2019” decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zatorze.

 VI Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Przy rozpatrywaniu ofert bierze się pod uwagę:
 • Możliwość realizacji zadania publicznego
 • Kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane zadania publiczne;
 • Planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 • Planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • Analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Złożone w terminie oferty opiniuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zatora.
 2. Skład komisji oraz regulamin jej prac ustala Burmistrz Zatora w drodze odrębnego zarządzenia zgodnie z art. 15 ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.)
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300) wraz z załącznikami (aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, statut, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 rok - w przypadku braku takiego sprawozdania w momencie składania wniosku wnioskodawca dołącza sprawozdanie za rok wcześniejszy, pełnomocnictwo do zawierania umów podpisanej przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.)
 4. Podmiot ubiegający się o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie żadnej z ofert.
 7. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Zatora po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej z zachowaniem w/w kryteriów wyboru oferty.
 8. Decyzja Burmistrza Zatora jest ostateczna. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 9. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi do 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 10. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze.
 11. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa pomiędzy Gminą Zator, a wybranym podmiotem.
 12. Na realizację zadań wymienionych w pkt 1 Gmina Zator przeznaczyła w 2017 i 2018r roku po 90 tys. zł rocznie, w tym w szczególności na:

 

Rodzaj zadania

Porządek i bezpieczeństwo publiczne  oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

 

 

2017

2018

LKS „Gród” Grodzisko

Piłka nożna

10 000 zł

10 000 zł

LKS „Skawa” Podolsze

Piłka nożna

20 000 zł

20 000 zł

LKS Palczowice

Piłka nożna

20 000 zł

20 000 zł

LKS Zatorzanka

Piłka nożna

20 000 zł

20 000 zł

UKS „Sokół” Zator

Piłka siatkowa

20 000 zł

20 000 zł

 1. Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy. 

VII. Powyższe ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze . 

VIII. Szczegółowych informacji udziela Skarbnik Zatora w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. 205, tel. 84 12 215 wew. 12.

 

 

Wprowadził: Karol Matyjasik 2018-12-04 17:11
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl