do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

XVII sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2019-12-20

OGŁOSZENIE

w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 13.00

w Urzędzie Miejskim w Zatorze

odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Zatorze

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.

4. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

6. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

1/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.,

2/ ustalenia wysokości oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Zator w roku kalendarzowym 2020;

3/ dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2019 rok;

4/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;

5/ stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

6/ określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zator, w roku szkolnym 2019/2020;

7/ uchwalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych Gminy Zator;

8/ wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Zator;

9/ ustalenia zasad przyznawania i wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli w gminie Zator;

10/ planu pracy Rady Miejskiej w Zatorze i planów pracy stałych Komisji Rady na 2020 rok.

7. Przedstawienie projektu Budżetu Gminy Zator na rok 2020:

a/ Wystąpienie Burmistrza Zatora w sprawie projektu uchwały budżetowej;

b/Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;

c/ Odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy;

d/ Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

e/ Głosowanie uchwały budżetowej.

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Zator.

9. Wolne wnioski, komunikaty, zapytania.

10. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Wprowadził: Marta Fabin 2019-12-20 09:38
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl