do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

XV sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2019-11-20

OGŁOSZENIE

w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Zatorze,

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Zatorze

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XIII I XIV sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.

4. Informacja Burmistrza Zatora o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

5. Informacja Burmistrza Zatora o wydanych decyzjach o ustaleniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia planu oraz jej zbycia (art. 37 ust. 8 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko.
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Laskowa i Trzebieńczyce.
 • przystąpienia do sporządzania zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator.
 • metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (worek) o określonej pojemności.
 • udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorze.
 • dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2019 r.,
 • zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
 • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
 • zmiany Uchwały Nr LII/286/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator oraz uchylenia Uchwały nr XII/67/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/237/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator.
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonego przez Gminę Zator w pięcioletnie technikum.
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez Gminę Zator w czteroletnie liceum ogólnokształcące.
 • uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.
 • pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania w zakresie gminnych dróg publicznych położonych w Podolszu, Gmina Zator: DG nr 510472K – ul. Prosta, DG nr 510473K – ul. Spokojna, DG nr 5140476K – ul. Jutrzenki, DG nr 510477K – ul. Miodowa, DG nr 510478K – ul. Dobra.
 • ustalenia zasad przyznawania i wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli w gminie Zator.

7. Wolne wnioski, komunikaty, zapytania.

8. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Zatorze

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

 

 

 

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

 

 

 

Wprowadził: Marta Fabin 2019-11-20 11:36
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl