do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc listopad 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Sesja zdalna Rady Miejskiej w Zatorze 2020-11-20

Ogłoszenie

Sesja zdalna Rady Miejskiej w Zatorze

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)  dopuszczona została możliwość zdalnego trybu obradowania organów kolegialnych jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ten stanowi podstawę do zwołania sesji właśnie poprzez tryb zdalny.

Termin sesji zdalnej Rady Miejskiej w Zatorze, przeprowadzanej z sali sesyjnej budynku Urzędu Miejskiego w Zatorze, w formie wideokonferencji,  został wyznaczony na dzień 30.11.2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00.

Porządek obrad zdalnej sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
 4. Informacja Burmistrza Zatora o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Burmistrza Zatora o wydanych decyzjach o ustaleniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia planu oraz jej zbycia (art. 37 ust. 8 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zator na lata 2021-2027;
  • uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok;
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok;
  • metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 7. Wolne wnioski, komunikaty, zapytania.
 8. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

Osoby zainteresowane  udziałem w posiedzeniach, prosimy o kontakt pod numer telefonu: 338412215 w.  35  (informatyk  Urzędu Miejskiego w Zatorze), w celu  otrzymania  danych logowania umożliwiających udział w posiedzeniach Rady z wykorzystaniem  internetowej platformy komunikacyjnej.

Jednocześnie informuję, że w dniu 30.11.2020 r.  od godz.  16.00  w Urzędzie Miejskim  w  Zatorze, w pok. 113,  będzie dodatkowo udostępnione  jedno stanowisko  komputerowe  przeznaczone dla osób zainteresowanych udziałem w zdalnych posiedzeniach Rady Miejskiej w Zatorze.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

 https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu sesji

                                                                           Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

                                                                                            mgr inż.  Szymon Matyja

Wprowadził: Marta Fabin 2020-11-20 13:18
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl