do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2020-05-20

OGŁOSZENIE

w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 13.00

w auli Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze

odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Zatorze

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

4. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

5. Raport o stanie Gminy Zator w 2019 roku:

1/ przedstawienie przez Burmistrza Zatora Raportu o stanie Gminy Zator w 2019 roku,

2/ debata nad Raportem o stanie Gminy Zator w 2019 roku,

3/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zatora wotum zaufania.

6. Przedstawienie informacji dotyczącej działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze.

7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w 2019 roku.

8. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

1/ zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze za 2019 r;

2/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Zator za 2019 r.;

3/ zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zator za 2019 r.;

4/ absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zator za 2019 rok po zapoznaniu się z :

a/ sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zator;

b/ sprawozdaniem finansowym;

c/ opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;

d/ informacją o stanie mienia Gminy Zator;

e/ stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

5/ zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Palczowicach przy ul. Pięknej 33,

6/ zmiany Uchwały Nr XX/133/20 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Gminy Zator,

7/ zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Gminy Zator – zasad wspierania uzdolnionych uczniów.

9. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.

10. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem dla wszystkich uczestników sesji zostaną zapewnione środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekcyjny).

Link do projektów uchwał poniżej: https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze 
będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej
skiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze
i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem
i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Wprowadził: Marta Fabin 2020-05-20 12:04
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl