do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc marzec 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru miasta Zatora - etap B wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 2018-10-31

Zator, dnia 31 października 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Zator dla obszaru miasta Zatora – etap B

wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz w związku z Uchwałą Nr XXX/275/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru Miasta Zatora z pózn. zm. oraz na podstawie art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pózn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru miasta Zatora – etap B wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 listopada do 6 grudnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 107 w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora – etap B rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, w pokoju nr 113, o godz. 12 00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Zatora, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2018 r. 

 

Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

 

 

 

 

Burmistrz Zatora

 

Rozdzielnik       

  1. Kronika Beskidzka;
  2. https://bip.malopolska.pl/umzator
  3. a/a
Wprowadził: Martyna Kosowska 2018-10-31 07:16
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl