do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc lipiec 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-01-16

DZ.6720.1.2019                                                                                Zator, dnia 16 stycznia 2020 r.

 OGŁOSZENIE

o  przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.).

 zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Zatorze Uchwały Nr XV/86/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator w granicach określonych na załączniku graficznym nr 1 do Uchwały, obejmujących obszar miasta Zatora w jego granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany ww. studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do zmiany nr 2 studium należy składać na piśmie do dnia 7 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy wnosić w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@zator.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej: www.prawomiejscowe.pl.

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.zator.pl lub bip.malopolska.pl/umzator oraz w Urzędzie Miejskim w Zatorze.

 Burmistrz Zatora

 

 

Rozdzielnik                                                                                                           

  1. Prasa: Małopolska Kronika Beskidzka;
  2. http://www.zator.pl/;
  3. https://bip.malopolska.pl/umzator;

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. Burmistrz Zatora z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zatorze,  Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że:

  1. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zatorze można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@zator.pl, telefonicznie: 33 841 22 15 wew. 40, listownie lub bezpośrednio w siedzibie.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji czynności, o których mowa w art. 11 pkt 3, 7 i 9 oraz art. 11 pkt 1i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1lit. c RODO.
  3. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla Administratora Danych Osobowych.
  4. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
  5. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.

Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych

 

Wprowadził: Karol Matyjasik 2020-01-16 07:47
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl