do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc czerwiec 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Łowiczki i Rudze w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-01-10

OGŁOSZENIE
o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Łowiczki i Rudze w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Stosownie do art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) a także stosownie do Uchwały Rady Miejskiej w Zatorze Nr XIII/126/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru sołectw Łowiczki i Rudze, zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru sołectw Łowiczki i Rudze.

Przedmiotem planu są miejscowości Łowiczki i Rudze w ich granicach administracyjnych.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji planu.

Projekt planu udostępniony będzie w dniach od 10 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze w pok. nr 107, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, o godz. 11.00.

Uwagi i wnioski do projektu planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Burmistrza Zatora, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2019 r.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2019 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zatora.

 

Burmistrz Zatora

Wprowadził: Martyna Kosowska 2019-01-03 07:33
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij