do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc grudzień 2018 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 5 października 2018r. w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-10-11

OGŁOSZENIE

Burmistrza  Zatora

z dnia 5 października 2018r.

 

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

                 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz.121 z późn. zmianami)  realizując uchwałę Nr XXXVI/334/17  Rady Miejskiej  w Zatorze  z dnia 26 września 2017r.w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kolejowej w Zatorze  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zator, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

 

I. Przedmiotem  wykazu jest  nieruchomość lokalowa położona w budynku przy ulicy Kolejowej 34, tj.:

      lokal mieszkalny oznaczony nr 8, w klatce B, o powierzchni użytkowej 37,68 m2, wraz
z przynależną piwnicą o powierzchni 2,13 moraz  udziałem w nieruchomości wspólnej - w tym w gruncie o powierzchni ogólnej 0,3010 ha, stanowiącym dz.162 w obr.2, ujętą w KR1E/00045631/3-  wynoszącym 0,02029 części.

 

Lokal usytuowany jest na II piętrze, składa się z przedpokoju, kuchni, 1 pokoju i łazienki

z  wc.

 

Cena lokalu 81 390 zł, słownie: osiemdziesiąt jedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych.

 

II. Sprzedaż lokalu następuje na rzecz najemcy, z którym najem nawiązany jest na czas nieoznaczony i którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu zgodnie z art.34 ust.1, pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

III. Sprzedaż lokalu nastąpi za gotówkę. Należność za nabywany lokal płatna będzie przed spisaniem umowy notarialnej.

 

IV. Przy sprzedaży lokalu  mieszkalnego  na rzecz najemcy  udzielona  zostanie bonifikata od podanej w pkt.I ceny lokalu, która do 30 listopada 2018r. wynosi 90% ceny lokalu.
W związku z tym cena sprzedaży lokalu 8 w klatce B  wynosi  8 139,00zł.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług (art.43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

 

V. Warunkiem udzielenia bonifikaty nabywcy lokalu jest brak zaległości w opłatach za czynsz za wynajmowany  lokal.

 

VI. Nabywca lokalu ponosi koszty wyceny lokalu, opłat związanych z zawarciem umowy notarialnej oraz  z założeniem  księgi wieczystej.

 

VII. Jeżeli nabywca  lokalu mieszkalnego  zbędzie nabyty z bonifikatą lokal lub wykorzysta go na cel inny niż mieszkaniowy, przed upływem 5 lat  licząc od dnia jego nabycia, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty równej  udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

Nie dotyczy  to zbycia  na rzecz osoby bliskiej,  chyba  że  w okresie 5 lat   od nabycia lokalu mieszkalnego zbyła ten lokal osobie trzeciej.

VIII. Niniejszy wykaz podlega  wywieszeniu  na tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego

w Zatorze przez okres 21 dni.

 

IX. Osoby, którym  na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej w pkt.I cenie,  tj.

 

- którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z tytułu cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa  własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercami,winny złożyć wniosek o jej nabycie  w terminie  6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

    Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowej nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr  108 w godzinach pracy Urzędu, tel.(33) 8412215 w.19.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl