do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc luty 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 4 lutego 2019r. 2019-02-07

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60.2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Burmistrza Zatora z dnia  4 lutego 2019r.

 
           
OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
z dnia 4 lutego 2019r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zmianami)  Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Zator, położonych w Laskowej. 

I.    Przedmiotem wykazu są nieruchomości, położone w Laskowej:

Nr

Położenie

Nr działki

Powierzchnia [ha]

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie

w planie zagosp. przestrzennego

Cena nieruchomości netto [zł]

1.

Laskowa

dz.663

0,1181

KR1E/00029340/8

3MN9

39950,00

2.

Laskowa

dz.664

0,1049

KR1E/00029340/8

3MN9

30520,00

3.

Laskowa

dz.665

0,1250

KR1E/00029340/8

3MN9

36360,00

4.

Laskowa

dz.667

0.1313

KR1E/00029340/8

3MN9

44420,00

5.

Laskowa

dz.668

0.1139

KR1E/00029340/8

3MN9

33130,00

6.

Laskowa

dz.669

0.1174

KR1E/00029340/8

3MN9

34150,00

7.

Laskowa

dz.671

0.1555

KR1E/00029340/8

3MN9

41780,00

Cena podana w tabeli  jest ceną netto. Cenę sprzedaży nieruchomości powiększa  się o poda-tek VAT.  Wskazane w tabeli zapisy  na planszy planu 3MN9  oznaczają teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Dokładny opis dotyczący  przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu,  zasad zagospodaro-wania nieruchomości, w tym linii zabudowy  można  uzyskać  bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.

Działki  663, 667 usytuowane są bezpośrednio przy  drodze gminnej. Dojazd do działek  664, 665, 668, 669, 671 przez  działki  gminne  wydzielone pod drogi o nawierzchni grunto-wej, nieutwardzonej. Podłączenia nieruchomości do sieci energetycznej, wodociągowej i ka-nalizacyjnej właściciel nieruchomości dokonuje na  warunkach uzgodnionych z zarządcą sie-ci. Sieć kanalizacji sanitarnej oraz  wodna  przebiegają  wzdłuż drogi gminnej. Gmina posiada projekt  budowlany sieci kanalizacji sanitarnej  oraz wody przebiegających w pobliżu sprze-dawanych działek.   Brak obciążeń i zobowiązań  dla przedmiotowych nieruchomości.

II.    Nieruchomości po upływie ustawowego terminu określonego w pkt IV niniejszego wykazu, przy braku wniosków od osób wymienionych w tym punkcie lub negatywnym ich rozpatrzeniu, sprzedawane będą z zachowaniem procedury przetargowej,  a cena podana w tabeli będzie  ceną wywoławczą netto.

III.    Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.

IV.    Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, tj.

  • którym służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,
  • są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo  spadkobiercami tych osób, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

Osoby te korzystają z pierwszeństwa, jeżeli złożą oświadczenie , że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

V.    Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr  108 w godzinach pracy Urzędu, tel. 33 8412 215 w.19.

VI.    Koszty notarialne i sądowe związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca. Cena sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze przetargu płacona jest w całości przed spisaniem umowy.

Zobacz działki na mapie /kliknij w numer działki/

Laskowa: dz.663

Laskowa: dz.664

Laskowa: dz.665

Laskowa: dz.667

Laskowa: dz.668

Laskowa: dz.669

Laskowa: dz.671   
                                         

 

Wprowadził: Martyna Kosowska 2019-02-06 14:07
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl