do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc luty 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 4 lutego 2019r. 2019-02-07

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59.2019
 Burmistrza  Zatora z dnia 4 lutego 2019r.  OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
z dnia  4 lutego  2019r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej  do sprzedaży, położonej  w Zatorze  w strefie aktywności gospodarczej m. Zator
_____________________________________________________________________

       
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.)  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej   własnością  Gminy Zator.

I. Przedmiotem  wykazu  jest  nieruchomość  niezabudowana,  położona  w  Zatorze -
obręb 6, obejmująca: działkę 18/13  o pow. 0.5236ha, będącą własnością   Gminy Zator, objętą księgą wieczystą  KR1E/00048616/3.
Nieruchomość  znajduje  się w  strefie aktywności   gospodarczej miasta  Zator.

Nieruchomość według obowiązującego planu zagospodarowania  przestrzennego położona  jest w terenie  obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonym na planszy planu symbolem 6PP. Dokładny  opis  dotyczący   przeznaczenia  podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu,  zasad zagospodarowania nieruchomości   można  uzyskać  bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107.  Plan  dostępny  jest  również  na stronie  internetowej Urzędu  Miejskiego w Zatorze www.zator.pl
W południowo - zachodniej części  nieruchomości przebiegają podziemne, nieczynne  rurociągi wodne relacji Graboszyce – Zator – Oświęcim   2 x ø 1400.
Nieruchomość  posiada  dostęp  do drogi publicznej, jest uzbrojona, do końca sierpnia 2019r. obciążona umową dzierżawy na cele rolne. Brak innych obciążeń  i zobowiązań.
Cena nieruchomości  :  366 520,00zł netto.
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podwyższona będzie o podatek VAT.

II. Nieruchomość  po upływie ustawowego terminu określonego w pkt IV niniejszego wykazu, przy braku wniosków od osób wymienionych w tym punkcie lub negatywnym ich rozpatrzeniu, sprzedawana będzie z zachowaniem procedury przetargowej.


Nieruchomość zbywana  jest  na cele inwestycyjne.


1. Sprzedaż  nieruchomości  obostrzona zostanie terminem jej  zagospodarowania  przez nabywcę poprzez ustalenie  terminu  zakończenia inwestycji, tj.  wybudowania  obiektu  produkcyjnego,  magazynowego   z wyłączeniem  do końca października 2019r. obiektów przeznaczonych na działalność handlową – detaliczną lub turystyczną.
Zakończenie inwestycji winno być udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem inwestycji  w terminie 4 lat od dnia spisania umowy sprzedaży.
W przypadku przekroczenia  przez nabywcę terminu zakończenia zabudowy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto. Możliwość naliczenia  przez  Gminę  Zator wyżej  określonej   kary  umownej   zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto.
2.W razie wybudowania w okresie do końca października 2019r. obiektu wyłączonego, czyli oddzielnego obiektu handlu detalicznego, turystycznego lub uruchomienie w tym okresie takiej działalności zostanie naliczona kara umowna w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto.
Możliwość naliczenia  przez  Gminę  Zator wyżej  określonej   kary  umownej   zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto.
Nie wyklucza to  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
3.W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymanie przez kolejnego (kolejnych) posiadaczy nieruchomości terminów zagospodarowania nieruchomości, kary umowne ciążą nadal na nabywcy.
4. Niezależnie od kary umownej z pkt.1 w przypadku   nie wywiązania się  nabywcy,
a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości Gmina Zator zastrzeże  sobie prawo jej odkupu do 5 lat od daty jej sprzedaży po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o karę umowną, o której mowa w pkt.1. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.


III. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni.


IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługujepierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.
- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą, winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.


V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowej nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 107 i 108 w godzinach pracy Urzędu, tel.(33) 8412215 w.19.

VI. Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi Nabywca.

Zobacz działkę na mapie /kliknij tutaj/

 

 

 

Wprowadził: Martyna Kosowska 2019-02-06 13:57
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl