do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc listopad 2018 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 26 października 2018r. 2018-10-31

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 904.2018

     Burmistrza  Zatora z dnia 26 października 2018r. 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zatora

z dnia 26 października 2018r.

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej   przeznaczonej  do sprzedaży, położonej  w Zatorze 

_____________________________________________________________________

                       

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.  z 2018 r. poz.121 z późn.zm.)  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,  będącej  własnością  Gminy Zator.

I. Przedmiotem wykazu jest nieruchomość  niezabudowana, położona w Zatorze, obręb 5, obejmująca działkę  94/27 o pow. 0.1666ha,  będąca własnością  Gminy Zator. Działka 94/27 powstała z podziału działki 94/6, dla której w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu  prowadzona jest   księga wieczysta KR1E/00024116/4.

Nieruchomość według obowiązującego  planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie  usług sportu i rekreacji w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczonym na planszy planu symbolem 3US. Dokładny opis dotyczący  przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu,  zasad zagospodarowania nieruchomości   można  uzyskać  bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.

Nieruchomość wolna  jest od obciążeń i zobowiązań, posiada  dostęp do drogi publicznej. Podłączenia  nieruchomości  do   sieci energetycznej,  wodociągowej i kanalizacyjnej (przebiegających w pobliżu działki) właściciel  nieruchomości  dokonuje  na  warunkach  uzgodnionych z zarządcą sieci.

 

Cena nieruchomości  49 700,00zł  netto

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podwyższona będzie o podatek VAT.

II. Nieruchomość po upływie ustawowego terminu określonego w pkt IV niniejszego wykazu, przy braku wniosków od osób wymienionych w tym punkcie lub negatywnym ich rozpatrzeniu, sprzedawana będzie z zachowaniem procedury przetargowej.

 

III. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni.

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą, winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowej nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 108 w godzinach pracy Urzędu, tel.(33) 8412215 w.19.

VI. Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi Nabywca.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl