do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc sierpień 2017 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej położonej Zatorze - obręb 6, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na popraw warunków zagospodarowania nieru 2017-08-08

        Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 607.2017 Burmistrza Zatora z dnia 2 sierpnia 2017r.          
                                                                      

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zatora

z dnia  2 sierpnia 2017r.

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości gminnej położonej  Zatorze – obręb 6, przeznaczonej  do sprzedaży  w formie bezprzetargowej na popraw warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

______________________________________________________________________________

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2,  art.37 ust.2 pkt.6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z  późn.zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 I. Przedmiotem niniejszego wykazu jest przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gminnej, położonej w Zatorze – obręb 6, będącej własnością  Gminy Zator, oznaczonej  jako działka nr 1/2 o pow. 0.0108ha, objętej  księgą  wieczystą KR1E/00048616/3.  Nieruchomość położona jest  w strefie   aktywności gospodarczej miasta Zator. Sprzedaż gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz  właściciela  nieruchomości  przyległej, w skład  której wchodzi działka nr 2/3 – obręb 6 Zator o pow.0,1733ha, objęta księgą wieczystą KR1E/00064732/0. Zbywany grunt gminny stanowi niewielki pas gruntu w rejonie skrzyżowania ul. Władysława Grabskiego i ul. Romana Rybarskiego, z nieruchomością przyległą stanowi zwartą całość,  nie może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wg planu zagospodarowania przestrzennego  zbywana  nieruchomość położona  jest w terenie   obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonym na planszy planu symbolem 6PP oraz w niewielkiej części w obszarze KDL. W terenie nieruchomość nie obejmuje istniejącej drogi KDL.

II.Cena nieruchomości : 7085,00 +VAT , słownie : siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć  złotych +VAT.

Niezależnie od należności za nieruchomość Nabywca poniesie  koszty wyceny oraz koszty map   wraz z wypisami  dla celów prawnych w łącznej wysokości  680,00zł. Po stronie nabywcy są też koszty aktu notarialnego i opłat sądowych.

III Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą,
winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 108 w godzinach pracy Urzędu, tel.8412215 w.19.

Wprowadził: Martyna Kosowska 2017-08-08 10:14:55
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl