do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc wrzesień 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Laskowej oraz ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu tej nieruchomości do sprzedaży 2019-09-12

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 253.2019
Burmistrza Zatora z dnia 10 września 2019r.


OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
z dnia 10 września 2019r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Zator, położonej w Laskowej.

I. Przedmiotem wykazu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Laskowej, o łącznej pow. 0.9110ha, stanowiąca własność Gminy Zator, obejmująca działki: 663 o pow. 0,1181ha, 664 o pow. 0,1049ha, 665 o pow. 0,1250ha, 666 o pow. 0.0449ha, 667 o pow. 0,1313ha, 668 o pow. 0,1139ha, 669 o pow. 0,1174ha, 671 o pow. 0,1555ha. Działki objęte są księgą wieczystą KR1E/00029340/8.
Nieruchomość według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN9.
Dokładny opis dotyczący przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu, zasad zagospodarowania nieruchomości, w tym linii zabudo-wy można uzyskać bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.
Nieruchomość usytuowana jest bezpośrednio przy drodze gminnej. Podłączenie nieruchomości do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej właściciel nieruchomości dokonuje na warun-kach uzgodnionych z zarządcą sieci. Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodna przebiegają wzdłuż drogi gminnej. Brak obciążeń i zobowiązań dla przedmiotowych nieruchomości.
Cena nieruchomości 308 900,00zł netto.
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podwyższona będzie o podatek VAT.

II. Nieruchomość po upływie ustawowego terminu określonego w pkt IV niniejszego wykazu, przy braku wniosków od osób wymienionych w tym punkcie lub negatywnym ich rozpatrzeniu, sprze-dawana będzie z zachowaniem procedury przetargowej, a cena podana w tabeli będzie ceną wy-woławczą netto.

III. Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.

IV. Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, tj.
- którym służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,
- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo spadkobiercami tych osób, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby te korzystają z pierwszeństwa, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 108 w godzinach pracy Urzędu, tel. 33 8412 215 w.19.

VI. Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi Nabywca.

zobacz działki na mapie /kliknij tutaj/

Wprowadził: Karol Matyjasik 2019-09-12 08:46
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij