do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc lipiec 2018 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-10-12

Zator, dnia 12 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIX/262/16 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator oraz na podstawie art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 października 2017 r. do 20 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, w pokoju nr 107, oraz o publikacji na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umzator.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany nr 1 Studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator w sali 213 o godz. 1130.

 

Zakres wyłożenie dot. zmian wprowadzonych po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany nr 1 Studium lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń zmiany  nr 1 Studium, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu Studium i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Zatora, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2017 r.

 

Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Uwaga powinna zawierać, także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia zmiany nr 1 Studium, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

                                                                                                                                                      

Tablica ogłoszeń:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze
  2. Strona internetowa - https://bip.malopolska.pl/umzator

 

 

Wprowadził: Martyna Kosowska 2017-10-12 09:47:25
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl