do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OBWIESZCZENIE Burmistrza Zatora 2016-06-28

Zator, dnia 28 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru miasta Zatora wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) i uchwały Nr XLVII/354/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru miasta Zatora oraz na podstawie art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru miasta Zatora, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem w dniach od 8 lipca 2016 r., do 1 sierpnia 2016 r w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32 – 640 Zator, pokoju nr 107, w godzinach pracy Urzędu i w soboty w godzinach od 8ºº do 11ºº oraz o publikacji na stronie internetowej www.zator.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, w pokoju nr 113 o godz. 11:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Zatora, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwaga powinna zawierać, także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135.).

Wprowadził: Karol Matyjasik 2016-06-28 07:51
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl