do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OBWIESZCZENIE Burmistrz Zatora zawiadamia 2016-07-12

DZ.6220.1.2016

Zator dnia 08-07-2016

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego  /tekst  jednolity Dz. U. z  2013, poz.267/,  w związku z art. 38 art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016. poz. 353) 

Burmistrz Zatora zawiadamia

że została wydana decyzja  znak DZ-6220.1.2016  z dnia 08-07-2016r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji  pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze w km 0+057,05 do km 2+181,85 z przebudową odcinków przejściowych w km 0+034,10 do km0+057,05 i od km 2+181,85 do km 2+190,00", planowanego do realizacji przez Powiat Oświęcimski

Strony mają możliwość zapoznania się z przedmiotową decyzją oraz zgromadzoną  dokumentacja w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni licząc od daty opublikowania  niniejszego obwieszczenia. Czynności tych można dokonać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w pokoju 107 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek , środa, czwartek, od 730 do 1530, wtorek od 7 30 do 1700, piątek od 730 do 1400.

W niniejszym postępowaniu bierze udział powyżej 20 stron, dlatego też zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23) zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje poprzez niniejsze obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W myśl art. 41 § 1 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdorazowej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 12-07-2016r

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie :

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze,
  • na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Przeciszów
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Zator (www.zator.pl)
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Przeciszów (www.przeciszów.pl)

 

Wprowadził: Karol Matyjasik 2016-07-12 09:07
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl