do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc sierpień 2017 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska w Dziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Zatorze 2017-08-10

Burmistrz Zatora ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska w Dziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Liczba kandydatów do zatrudnienia: 1 osoba.

Wymagania stawiane kandydatom:

Wymagania niezbędne (formalne):

 

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t: Dz.U. 2016, poz. 902 ze. zm.)
 2. wykształcenie: wyższe; pożądane: wyższe – administracyjne, gospodarka przestrzenna
 3. co najmniej 1 rok pracy
 4. znajomość ustaw i rozporządzeń dotyczących  planowania przestrzennego oraz  ustaw: Prawo  ochrony środowiska, o samorządzie gminnym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,     o ochronie  przyrody, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Instrukcji Kancelaryjnej,
 5. obsługa komputera, biegłe posługiwanie się planami zagospodarowania, posługiwanie się przepisami prawnymi, sprawnie redagowanie pism urzędowych, przygotowywanie decyzji administracyjnych;
 6. dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem;
 7. dyspozycyjność i operatywność;
 8. posiadanie prawa jazdy kat. B

Uwaga. Wystąpienie braków formalnych powoduje odrzucenie oferty.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pożądane cechy:

operatywność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność  samouczenia,  samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowymi atutami będą:

doświadczenie w pracy w instytucjach samorządowych,
znajomość języków obcych.

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OBEJMUJE M.IN.

I. W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1.Przygotowanie miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego Gminy oraz zmian  w MPZP dla gminy Zator.

2.Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmian studium dla gminy Zator.

3.Udział w prowadzeniu  polityki przestrzennej i lokalizacyjnej w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy.

4.Przygotowywanie umów na realizację zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

5.Prowadzenie rejestrów wniosków składanych do sporządzenia zmian w MPZP.

II. W zakresie ochrony środowiska.

 1. Koordynacja działań Gminy w sprawie Natury 2000 – obszar Dolina Dolnej Skawy PLB 120005.
 1. Współpraca przy prowadzeniu Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy, polegającego  na modernizacji systemów ogrzewania.
 1. Pozyskiwanie środków na prowadzenie programu.
 2. Prowadzenie rozliczeń i sprawozdań z ich realizacji.

 

III.W zakresie ochrony zabytków


1.Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ochrona i ewidencja dóbr kultury

2. Udział przy określeniu zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

IV.1.Przygotowanie wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych w dziale gospodarki przestrzennej do programów unijnych i krajowych.

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją w/w programów.

3.Współpraca z inspektorem do spraw gospodarki komunalnej.

V. W zakresie rolnictwa:

1.Realizacja ustawy o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami i chwastami.

2.Wydawanie wezwań do zniszczenia chwastów na użytkach rolnych.

3.Nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności.

4.Prowadzenie nadzoru nad wykonaniem ustawy o narkomanii w części dotyczącej zagadnień rolnictwa.

5.Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Prezydenta Polski Rzeczpospolitej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.

6.Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.

7.Nadzór nad gospodarką leśną w lasach gminnych.

VI.

1. Współdziałanie w prowadzeniu akcji ratowniczych w zakresie zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych.

2.Współdziałanie w zakresie wykonywania prac zabezpieczających, organizowania drużyn ratowniczych, zarządzania ewakuacją ludności.

3. Prowadzenie zbioru obowiązujących przepisów, szczegółową ich znajomość, w celu właściwego ich stosowania.

4. Prowadzenie teczek otrzymywanych pism i ich rejestrów kancelaryjnych i ich załatwianie w terminach przewidzianych w instrukcji kancelaryjnej.

5.Przekazywanie akt do archiwum w terminach przewidzianych w instrukcji kancelaryjnej.


6.Inne obowiązki wynikające z obowiązków Działu Gospodarki Przestrzennej.

Warunki pracy:

 • miejsce: Urząd Miejski w Zatorze, teren Gminy Zator
                   Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.
                   32- 640 Zator;
 • umowa o pracę;
 • wymiar czasu: pełny etat;
 • praca na stanowisku nie jest narażona na występowanie ciężkich i szkodliwych warunków pracy.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Zatorze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys(CV)- z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kserokopie dyplomów lub dokumentów równoważnych, potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje dodatkowe (np. uprawnienia).
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 5. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy.
 6. Składane pod rygorem odpowiedzialności karnej (wpisać klauzulę):

- oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub zaświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 1. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska w Dziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Zatorze.
 2. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 902 ), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

List motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 )”.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Kierownik Działu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Zatorze.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 21.08.2017 r., w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Biuro Obsługi Klienta, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska w Dziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy.”

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zatorze

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena złożonych wniosków pod względem formalnym nastąpi w dniu 22.08.2017 r.

Informacja o osobach, które spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 23.08.2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. (Sala nr 213, I piętro)

Trzy osoby, które uzyskają  najwyższą liczbę punktów z testu, jednak nie mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zatorze,  32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

 

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu na stanowisko podejmuje Burmistrz Zatora, biorąc pod uwagę wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Zator, dnia 10.08.2017 r.

                                                                                               Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                          Sekretarz Zatora

                                                                                                          Piotr Domagała

Wprowadził: Martyna Kosowska 2017-08-10 11:45:36
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl