do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc styczeń 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. świadczeń rodzinnych i współpracy z OSP w Urzędzie Miejskim w Zatorz 2018-04-16

Burmistrz Zatora ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  

ds. świadczeń rodzinnych i współpracy z OSP w Urzędzie Miejskim w Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do zatrudnienia: 1 osoba.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

I.         Niezbędne wymagania stawiane kandydatom: 1. Wykształcenie wyższe (pożądane - wyższe magisterskie administracyjne lub ekonomiczne),
 2. Co najmniej 12 miesięcy stażu pracy na stanowiskach o takim samym lub podobnym charakterze  obowiązków; pożądane: 2 lata pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub w administracji państwowej na stanowisku urzędniczym.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 5. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Nieposzlakowana opinia
 7. Stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków na powyższym stanowisku pracy.
 8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 10. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t: Dz.U. 2016, poz. 902 ze. zm.).

Wystąpienie braków formalnych powoduje odrzucenie oferty.

 1. I.         Wymagania dodatkowe:
 2. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy społecznej, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie przeciwpożarowej, prawo o stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, Kodeks Pracy, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,  ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz akty wykonawcze do w/w ustaw.
 3. Obsługa: komputera, pakietów biurowych i arkuszy kalkulacyjnych, posługiwanie się przepisami prawnymi, sprawne redagowanie pism urzędowych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych.
 4. Umiejętność pracy w zespole, operatywność, umiejętność logicznego myślenia, komunikatywność, samodzielność, elokwencja, dyskrecja, lojalność, łatwość nawiązywania kontaktów, dobra pamięć, odporność na stres, wytrwałość, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy, dyspozycyjność.

 

 

III. ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW

Do podstawowych obowiązków na stanowisku należy między innymi:

1. Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), fundusz alimentacyjny oraz ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów:

1)                 Przyjmowanie, sprawdzanie, ewidencjonowanie, wprowadzanie do systemu komputerowego wniosków o wypłatę świadczeń.

2)                 Sporządzanie decyzji administracyjnych stanowiących podstawę do wypłaty bądź odmowy wypłaty świadczeń.

3)                 Pełne udzielanie informacji osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego.

4)                 Prowadzenie rejestrów czynności związanych z wykonywaniem w/w zadań.

5)                 Sporządzanie list świadczeniobiorców.

6)                 Prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

7)                 Sporządzanie list wypłat i przelewów dla osób otrzymujących świadczenia.

8)                 Planowanie zapotrzebowania na środki finansowe.

9)                 Opracowywanie sprawozdań kwartalnych i innych zleconych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

 

2. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionych do alimentów:

1) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych dłużników alimentacyjnych,

2) prowadzenie działań prowadzących do aktywizacji zawodową dłużnika alimentacyjnego,

3) kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,

d) kierowanie wniosków do prokuratury o ściganie dłużników alimentacyjnych,

4) informowanie właściwych organów o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych,

5) bieżąca współpraca z komornikiem sądowym,

6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

7) wydawanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w trybie przepisów, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

            8) przekazywanie danych dłużników alimentacyjnych do biura informacji    gospodarczej,

 

3.  Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej  a w szczególności:

1). Współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych w zakresie utrzymania tych jednostek w gotowości bojowej, w tym:

a)kierowanie członków ochotniczych straży pożarnych  na okresowe  badania lekarskie,

b)ubezpieczanie pojazdów strażackich,

c)ubezpieczanie członków ochotniczych straży pożarnych   od  następstw nieszczęśliwych wypadków.

2) Wspieranie jednostek ochotniczych straży pożarnych w zakresie należytego wyposażenia w sprzęt i środki gaśnicze oraz odpowiedniego garażowania i przechowywania sprzętu.

3) Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zużycia paliwa w samochodach strażackich i sprzęcie silnikowym oraz  rozliczanie jego zużycia

4) Współpraca z Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

5) Współpraca z Państwową Strażą Pożarną.

6) Opracowywanie, realizacja i rozliczanie wniosków o dotacje na działalność gminnych OSP.

7) Obowiązek udziału w zebraniach, w tym w szczególności Zebraniach Sprawozdawczych wszystkich gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych

8) Współpraca z gminnymi OSP w zakresie prowadzonych akcji zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców na terenie gminy.

 

IV.       W zakresie spraw organizacyjno-kancelaryjnych:

1. Prowadzenie zbioru obowiązujących przepisów na swoim stanowisku,

szczegółową ich znajomość w celu właściwego stosowania.

2. Prowadzenie teczek i rejestrów kancelaryjnych niezbędnych do prowadzonych

spraw.

3. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego w terminach przewidzianych

instrukcją kancelaryjną.

4. Współdziałanie ze wszystkimi stanowiskami pracy w Urzędzie w zakresie     prowadzenia wspólnych spraw.

5. Ochrona informacji niejawnych.

6. Ochrona danych osobowych.

 

Warunki pracy:

 • miejsce: Urząd Miejski w Zatorze, teren Gminy Zator

               Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

   32- 640 Zator;

 • umowa o pracę;
 • wymiar czasu: pełny etat;
 • praca na stanowisku nie jest narażona na występowanie ciężkich i szkodliwych warunków pracy.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Zatorze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys(CV)- z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje dodatkowe (np. uprawnienia).
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 5. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy.
 6. 6.                  Składane pod rygorem odpowiedzialności karnej (wpisać klauzulę):

- oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 1. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych i współpracy z OSP w Dziale Administracyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze.
 2. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 902 ), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

 

List motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 )”.

 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Sekretarz Zatora.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w wersji papierowej do dnia 27.04.2018 r., w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Biuro Obsługi Klienta, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i współpracy z OSP w Urzędzie Miejskim w Zatorze”.

 

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Zatorze.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ocena złożonych wniosków pod względem formalnym nastąpi w dniu 30.04.2018 r.

 

Informacja o osobach, które spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

 

Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 07.05.2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. (Sala nr 213, I piętro)

 

Trzy osoby, które uzyskają  najwyższą liczbę punktów z testu, jednak nie mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zatorze,  32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

 

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu na stanowisko podejmuje Burmistrz Zatora, biorąc pod uwagę wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

                                                                                                         

Zator, dnia 16.04.2018 r.                                                                   Burmistrz Zatora

                                                                                                          Mariusz Makuch                   

 

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl