do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc wrzesień 2017 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. dróg w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze 2017-07-05

Burmistrz Zatora ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –
ds. dróg w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy.Liczba kandydatów do zatrudnienia: 1 osoba.

Wymagania stawiane kandydatom:

Wymagania niezbędne (formalne):
•    spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t: Dz.U. 2016, poz. 902),
•    wykształcenie: wyższe  techniczne, administracyjne lub podobne,
•    dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem;
•    posiadanie prawa jazdy kat. B.

Uwaga. Wystąpienie braków formalnych powoduje odrzucenie oferty.

Wymagania dodatkowe:

•    wykształcenie pożądane: w zakresie budowy dróg,
•    preferowane będą osoby  z co najmniej 2-letnim stażem pracy na stanowiskach urzędniczych, lub biurach JST, lub w służbie cywilnej, lub urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
•    znajomość wybranych zagadnień z prawa budowlanego, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu cywilnego, KPA, ustawy prawo zamówień publicznych oraz innych  przepisów w zakresie drogownictwa, niezbędnych w DI,
•    obsługa komputera, skanera, czytelny charakter pisma, posługiwanie się odpowiednimi przepisami prawnymi, umiejętność czytania map i profili oraz redagowania pism urzędowych,
•    operatywność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność samouczenia, samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność.


ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW
Do podstawowych obowiązków na stanowisku należy między innymi:
1. Przygotowanie inwestycji dotyczących budowy, przebudowy, napraw oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych i mostów.
2. Uczestnictwo w badaniu i kontroli dróg i urządzeń drogowych pod kątem stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Prawidłowe utrzymanie urządzeń drogowych jak : znaki drogowe, urządzenia ostrzegawczo - zapobiegawcze, zieleńce, parkingi.
4. Przygotowywanie materiałów przetargowych od strony technicznej (opis przedmiotu zamówienia, wykonanie lub zlecanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich itp.).
5. Wydawanie opinii i wnioskowanie o zaliczanie dróg do odpowiedniej kategorii.
6. Opracowywanie materiałów potrzebnych przy postępowaniach administracyjnych.
7. Współpraca z Działem Gospodarki Przestrzennej, w zakresie przygotowania inwestycji drogowych pod kątem geodezyjnym, wywłaszczeń, odszkodowań za przejęte grunty itp.
8. Współdziałanie w prowadzeniu akcji ratowniczych w zakresie zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych.
9. Sporządzanie sprawozdań do jednostek nadrzędnych.
10. Prowadzenie korespondencji dotyczącej dróg.
11. Prowadzenie zbioru obowiązujących przepisów, szczegółową ich znajomość, w celu właściwego ich stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych.
12. Prowadzenie teczek i rejestrów kancelaryjnych w terminach przewidzianych w instrukcjach kancelaryjnych.

2. Zakres czynności.

I. W zakresie inwestycji na drogach:
1.Przygotowanie inwestycji dotyczących budowy, przebudowy, napraw oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych i mostów.
2. Prowadzenie ewidencji i książek obiektów dla dróg gminnych i mostów.
3. Gromadzenie danych techniczno- eksploatacyjnych i przechowywanie dokumentacji technicznej.
4. Prowadzenie pomiarów i oceny stanu nawierzchni oraz utrzymania nawierzchni.
5. Kosztorysowanie robót drogowych.
6. Przygotowywanie materiałów do opracowania projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych i docelowych.
7. Przygotowywanie materiałów związanych z pozyskaniem map do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów itp.

II. W zakresie bieżącego utrzymania dróg:
1. Uczestnictwo w badaniu i kontroli dróg i urządzeń drogowych pod kątem stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Prawidłowe utrzymanie urządzeń drogowych jak : znaki drogowe, urządzenia ostrzegawczo - zapobiegawcze, zieleńce, parkingi.
3. Prowadzenie ewidencji oznakowania, ewidencji zdarzeń i in. dotyczących dróg gminnych.
4. Organizacja prac i nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem dróg, czyszczeniem rowów, utrzymaniem porządku i czystości, odśnieżaniem dróg, chodników i placów.
5. Prowadzenie rozliczeń materiałowych i rzeczowych.
6. Opracowywanie co roku operatu zimowego utrzymania i nadzór nad przeprowadzaniem akcji zimowej na drogach gminnych i powiatowych miejskich.
7. Wnioskowanie o wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub bezpieczeństwo ruchu.

III. W zakresie zamówień publicznych:
1. Współpraca przy przygotowywaniu materiałów do przeprowadzenia procedur przetargowych   zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, dla dróg gminnych oraz w ramach zarządu zwykłego dla dróg powiatowych miejskich(w przypadku zawarcia odpowiedniego porozumienia).
2. Przygotowywanie materiałów przetargowych od strony technicznej (opis przedmiotu zamówienia, wykonanie lub zlecanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich itp.).
3. W razie potrzeby – udział w pracach komisji przetargowej, przy procedurach dotyczących dróg.

IV. W sprawie wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, opinii:
1. Wydawanie opinii i wnioskowanie o zaliczanie dróg do odpowiedniej kategorii.
2. Opracowywanie materiałów potrzebnych przy postępowaniach administracyjnych
w sprawach :
- wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczania urządzeń obcych,  obiektów i reklam w pasie drogi gminnej, wraz z naliczaniem odpowiednich opłat,
 - wydawania zezwoleń  na zjazd z dróg gminnych,
 - wydawania warunków budowy ogrodzeń posesji przy drogach gminnych,
- wydawania opinii dotyczącej ochrony dróg gminnych i mostów gminnych.

V. W zakresie współpracy z innymi działami:
Współpraca z Działem Gospodarki Przestrzennej, w zakresie przygotowania inwestycji drogowych pod kątem geodezyjnym, wywłaszczeń, odszkodowań za przejęte grunty itp.
 
VI. W zakresie obrony cywilnej:
1. Współdziałanie w prowadzeniu akcji ratowniczych w zakresie zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych.
2. Współdziałanie w zakresie wykonywania prac zabezpieczających, organizowania drużyn ratowniczych i zarządzania ewakuacją ludności.
3. Współdziałanie w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – m.in. udział w  pracach komisji, weryfikacja szkód, itp.
4.  Wykonywanie wszelkich poleceń wydanych przez kierujących akcją ratowniczą.

VII. W zakresie bieżącej działalności Działu Inwestycji i Programów Europejskich:
1. Sporządzanie sprawozdań do jednostek nadrzędnych.
2. Prowadzenie korespondencji dotyczącej dróg.
3. Prowadzenie zbioru obowiązujących przepisów, szczegółową ich znajomość, w celu właściwego ich stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych.
4. Prowadzenie teczek i rejestrów kancelaryjnych w terminach przewidzianych w instrukcjach kancelaryjnych.
5. Prowadzenie korespondencji i spraw w programie eDokument.
6. Przekazywanie akt do archiwum w terminach przewidzianych w instrukcji kancelaryjnych.
7. Ochrona informacji niejawnych.
8. Ochrona danych osobowych.
9. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Burmistrza Zatora, Kierownika Działu oraz Zastępcę Kierownika Działu.

VIII. W zakresie spraw organizacyjno-kancelaryjnych:
1. Prowadzenie zbioru obowiązujących przepisów na swoim stanowisku,
szczegółową ich znajomość w celu właściwego stosowania.
2. Prowadzenie teczek i rejestrów kancelaryjnych niezbędnych do prowadzonych
spraw.
3. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego w terminach przewidzianych
instrukcją kancelaryjną.
4. Współdziałanie ze wszystkimi stanowiskami pracy w Urzędzie w zakresie     prowadzenia wspólnych spraw.
5. Ochrona informacji niejawnych.
6. Ochrona danych osobowych


Warunki pracy:
•    miejsce: Urząd Miejski w Zatorze, teren Gminy Zator
      Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
     32- 640 Zator;
•    umowa o pracę;
•    wymiar czasu: pełny etat;
•    praca na stanowisku nie jest narażona na występowanie ciężkich i szkodliwych warunków pracy.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Zatorze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny.
2.    Życiorys(CV)- z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.    Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje dodatkowe (np. uprawnienia).
4.    Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
5.    Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy.
6.    Oświadczenie o niekaralności - złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, lub zaświadczenie o niekaralności,
7.    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych -  złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
8.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku ds. dróg w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze.
9.    Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 902 ), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

List motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 )”.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Kierownik Działu Inwestycji i Programów Europejskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 28.07.2017 r., w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Biuro Obsługi Klienta, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze”.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zatorze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena złożonych wniosków pod względem formalnym nastąpi w dniu 31.07.2017 r.

Informacja o osobach, które spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 01.08.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. (Sala nr 213, I piętro)

Trzy osoby, które uzyskają  najwyższą liczbę punktów z testu, jednak nie mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zatorze,  32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu na stanowisko podejmuje Burmistrz Zatora, biorąc pod uwagę wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
                                    


Zator, dnia 05.07.2017 r.                    
                                               Z upoważnienia Burmistrza Zatora

                                                             Sekretarz Zatora
                                                              Piotr Domagała
                                        

 

 

Wprowadził: Martyna Kosowska 2017-07-05 11:58:17
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl