do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc styczeń 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor Ochrony Danych - Biuro Obsługi Klienta 2018-04-16

Burmistrz Zatora ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  

Inspektor Ochrony Danych - Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do zatrudnienia: 1 osoba.

 

Wymagania stawiane kandydatom:
I.         Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:

 1. Wykształcenie wyższe (pożądane - wyższe magisterskie administracyjne lub ekonomiczne),
 2. Co najmniej 12 miesięcy stażu pracy na stanowiskach o takim samym lub podobnym charakterze  obowiązków; pożądane: 2 lata pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub w administracji państwowej na stanowisku urzędniczym.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 5. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków na powyższym stanowisku pracy.
 8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 10. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t: Dz.U. 2016, poz. 902 ze. zm.).

Wystąpienie braków formalnych powoduje odrzucenie oferty.

 1. I.         Wymagania dodatkowe:
 2. Znajomość ustaw i przepisów: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa   o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ochronie danych osobowych, oraz akty wykonawcze do w/w ustaw.
 3. Obsługa: komputera, pakietów biurowych i arkuszy kalkulacyjnych, posługiwanie się przepisami prawnymi, sprawne redagowanie pism urzędowych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych.
 4. Umiejętność pracy w zespole, operatywność, umiejętność logicznego myślenia, komunikatywność, samodzielność, elokwencja, dyskrecja, lojalność, łatwość nawiązywania kontaktów, dobra pamięć, odporność na stres, wytrwałość, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy, dyspozycyjność.

 

 

III. ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW

Do podstawowych obowiązków na stanowisku należy między innymi:
1. W zakresie pracy Biura Obsługi Klienta::

a)        Organizowanie prowadzenia spedycji poczty, przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.

b)        Dostarczanie do Urzędu Pocztowego poczty do wysyłki.

c)        Prowadzenie ewidencji korespondencji w tym systemem elektronicznym.

d)       Rejestrowanie i przekazywanie właściwym działom zadekretowanej korespondencji.

e)        Wydawanie formularzy i udostępnianie kart spraw.

f)         Udostępnianie aktów prawnych.

g)        Udzielanie informacji dotyczących spraw załatwianych w Urzędzie.

h)        Wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem pism i obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu.

i)          Dbałość o wygląd, estetykę i aktualność tablic przypisanych do nadzoru.

j)          Przygotowywanie ogłoszeń dotyczących: doraźnych zmian w czasie pracy Urzędu, przyjmowania stron itp., ważnych informacji dla pracowników między innymi
w sprawie  w sprawie szkoleń, spotkań oraz innych informacji dotyczących bytności oficjalnych delegacji itp. 

k)        Obsługa urządzeń w BOK oraz zapewnienie prawidłowego ich funkcjonowania.

l)          Obsługa windy zewnętrznej i wewnętrznej.

m)      Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień Burmistrza.

n)        Prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza.

 • o)        Przygotowywanie sprawozdań z działalności Burmistrza na sesje Rady Miejskiej.

p)        Umieszczanie w BIP dokumentów wymagających publikacji z Działu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich z wyjątkiem dotyczących Rady Miejskiej.

q)        Wprowadzanie umów  zleceń do  programu ewidencji umów (dysponent) dla Działu DA.

r)         Rejestrowanie wniosków, przygotowywanie  decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz rozliczenie dotacji przyznanej Gminie na to zadanie. Opracowywanie sprawozdań okresowych i rocznych.

s)         Protokołowanie narad, spotkań i konferencji.

t)         Przyjmowanie wniosków i opracowywanie decyzji (producentom rolnym) związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz rozliczenie dotacji przyznanej Gminie na to zadanie.

 

2. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Inspektor ochrony danych wykonuje m.in. zadania:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b)monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c)udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;

d)współpraca z organem nadzorczym;

e)pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach. 6) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

f)prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności,

g)wykonywanie pozostałych zadań określonych w polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz innych zadań związanych z ochroną danych osobowych wynikających z odrębnych przepisów.

 

Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

 

IV. Zastępstwo podczas nieobecności  pracownika zatrudnionego na stanowisku w Biurze Obsługi Klienta.

       V. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub               Burmistrza.

 

 

Warunki pracy:

 • miejsce: Urząd Miejski w Zatorze, teren Gminy Zator

               Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

   32- 640 Zator;

 • umowa o pracę;
 • wymiar czasu: pełny etat;
 • praca na stanowisku nie jest narażona na występowanie ciężkich i szkodliwych warunków pracy.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Zatorze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys(CV)- z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje dodatkowe (np. uprawnienia).
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 5. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy.
 6. 6.                  Składane pod rygorem odpowiedzialności karnej (wpisać klauzulę):

- oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 1. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Inspektor Ochrony Danych - Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Zatorze.
 2. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 902 ), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

 

List motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 )”.

 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Sekretarz Zatora.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w wersji papierowej do dnia 27.04.2018 r., w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Biuro Obsługi Klienta, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor Ochrony Danych – Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Zatorze”.

 

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Zatorze.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ocena złożonych wniosków pod względem formalnym nastąpi w dniu 30.04.2018 r.

 

Informacja o osobach, które spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

 

Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 07.05.2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. (Sala nr 213, I piętro)

 

Trzy osoby, które uzyskają  najwyższą liczbę punktów z testu, jednak nie mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zatorze,  32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

 

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu na stanowisko podejmuje Burmistrz Zatora, biorąc pod uwagę wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

                                                                      

                                                                                                         

Zator, dnia 16.04.2018 r.                                                                              

                                                                                                          Burmistrz Zatora

                                                                                                          Mariusz Makuch        

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl