do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc marzec 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI w ZSO w ZATORZE 2018-11-02

DYREKTOR ZSO W ZATORZE OGŁASZA
NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI
w ZSO w ZATORZE


1.    Przedmiot naboru:
A.    stanowisko: sprzątaczki
B.    miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zatorze
C.    podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
D.    wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo – 1 etat
E.    praca w godzinach popołudniowych od 12°°-20°°
F.    wysokość wynagrodzenia: 2.200,00 brutto
G.    planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia – 19 listopad 2018 r.

2.    Wymagania podstawowe:
A.    obywatelstwo polskie,
B.    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
C.    posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku sprzątaczki,
D.    wykształcenie co najmniej zawodowe,
E.    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku sprzątaczki.

3.    Wymagania dodatkowe:
A.    dyspozycyjność,
B.    umiejętność pracy w zespole,
C.    odpowiedzialność,
D.    przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
E.    dokładność,
F.    wysoka kultura osobista,
G.    samodzielność pracy.

4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku sprzątaczki:
A.    bieżące utrzymanie czystości w budynku i terenu należącego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze,
B.    sprzątanie klas lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, korytarzy, klatek schodowych,
C.    zamiatanie, odkurzanie sal lekcyjnych, bieżące ścieranie na mokro kurzu, tablic lekcyjnych (po skończonych zajęciach), parapetów, półek mebli ip.
D.    bieżące mycie umywalek, urządzeń sanitarnych, armatury, sedesów wraz z glazurą przy użyciu środków dezynfekujących,
E.    bieżące mycie podłóg na korytarzach, w salach lekcyjnych itp.
F.    utrzymanie w stałej czystości zamontowanych w salach rolet,
G.    mycie okien, drzwi i lamperii w zależności od potrzeb,
H.    sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych remontach lub naprawach,
I.    opróżnianie koszy na śmieci,
J.    uzupełnianie braków w toaletach (papier, ręczniki, mydło w płynie),
K.    przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych,
L.    sprawowanie pieczy nad budynkiem szkolnym i znajdującym się w nim mieniem po godzinach urzędowania poprzez zamykanie drzwi,
M.    racjonalne gospodarowanie przydzielonymi środkami czystości, konserwującymi oraz dezynfekującymi,
N.    przestrzeganie ustawy o ochronie osobowych i tajemnicy służbowej,
O.    wykonywanie innych poleceń związanych z utrzymaniem czystości i porządku w ZSO w Zatorze, jeżeli mieszczą się one w ustalonym czasie pracy.
Do codziennych obowiązków należy zatem utrzymanie we wzorowej czystości przydzielonych do sprzątania sal, pomieszczeń, korytarzy i terenów zielonych.

5.    Wymagane dokumenty:
A.    list motywacyjny,
B.    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej,
C.    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (kopie lub odpis),
D.    inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kopie),
E.    świadectwa pracy (kopie),
F.    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie kandydata o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
G.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw publicznych,
H.    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
I.    oświadczenie kandydata dot. braku przeciwskazań  do pracy na stanowisku,
J.    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku sprzątaczka,
K.    oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
L.    oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
Wyżej wymienione, wymagane dokumenty list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie ZSO w Zatorze od dnia 05.11.2018 r. do dnia  13.11.2018 r. W godzinach pracy sekretariatu z dopiskiem „Oferta na stanowisko sprzątaczki 2018” (decyduje data wpływu).

6.    Opis procedury wyłaniania kandydata
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie (w treści należy podać telefon kontaktowy).

Dokumenty niekompletne oraz oferty odrzucone będą do odbioru sekretariacie ZSO.


                                        Dyrektor ZSO

Wprowadził: Martyna Kosowska 2018-11-02 12:12
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl