do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc lipiec 2018 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA w ZSO w ZATORZE 2018-07-02

1. Przedmiot naboru:
A. stanowisko: KONSERWATOR
B. miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zatorze
C. podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo
D. wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo – 1 etat lub ½ etatu – 20 godzin tygodniowo
E. praca w godzinach porannych lub w systemie zmianowym – w zależności od potrzeb
F. wysokość wynagrodzenia: 2.200,00 brutto (etat) lub 1.100,00 (½ etatu),
G. planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia – 1wrzesień 2018 r.

2. Wymagania podstawowe:
A. obywatelstwo polskie,
B. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
C. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku konserwatora,
D. wykształcenie co najmniej zawodowe,
E. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku konserwatora.

3. Wymagania dodatkowe:
A. dyspozycyjność,
B. umiejętność pracy w zespole,
C. odpowiedzialność,
D. przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
E. dokładność,
F. wysoka kultura osobista,
G. samodzielność pracy.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku konserwatora:
A. kontrola stanu sal lekcyjnych przed rozpoczęciem przez uczniów zajęć,
B. bieżąca naprawa uszkodzonych krzeseł, ławek i innego sprzętu będącego na wyposażeniu sal lekcyjnych,
C. kontrola pomieszczeń kotłowni oraz nadzór nad jej prawidłowym funkcjonowaniem,
D. dozór, kontrola piecy grzewczych c.o. w szkole i hali sportowej,
E. kontrola i konserwacja urządzeń technicznych będących na wyposażeniu szkoły,
F. dbanie o utrzymanie ładu i czystości na terenie przyporządkowanym do obiektu szkolnego, a w okresie letnim koszenie trawy,
G. przygotowanie sal lekcyjnych do przeprowadzenia egzaminów sprawdzających,
H. kontrola stanu instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku szkoły,
I. przestrzeganie przepisów bhp i przepisów ppoż. na terenie szkoły,
J. dbanie o należyty stan narzędzi pracy,
K. czynny udział przy pracach montażowych wyposażenia klas lekcyjnych,
L. w okresie zimowym dbanie o odśnieżanie i posypywanie chodników dla pieszych oraz usuwanie zagrożenia ze strony wiszących z dachu sopli lodowych,
M. usuwanie usterek zgłaszanych przez nauczycieli i sprzątaczki,
N. zgłaszanie swojemu przełożonemu wszelkich nieprawidłowości i zagrożeń oraz braków powstałych na terenie przyporządkowanego rejonu,
O. wykonywanie innych poleceń wydanych przez Dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

5. Wymagane dokumenty:
A. list motywacyjny,
B. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej,
C. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (kopie lub odpis),
D. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kopie),
E. świadectwa pracy (kopie),
F. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie kandydata o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
G. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw publicznych,
H. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
I. oświadczenie kandydata dot. braku przeciwskazań do pracy na stanowisku,
J. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku konserwator,
K. oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
L. oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.

Wyżej wymienione, wymagane dokumenty list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie ZSO w Zatorze od dnia 03.07.2018 r. do dnia 20.08.2018 r. W godzinach pracy sekretariatu z dopiskiem „Oferta na stanowisko konserwatora 2018” (decyduje data wpływu).

6. Opis procedury wyłaniania kandydata
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie (w treści należy podać telefon kontaktowy).

Dokumenty niekompletne oraz oferty odrzucone będą do odbioru sekretariacie ZSO.


Dyrektor ZSO

Wprowadził: Martyna Kosowska 2018-07-09 11:21:44
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl