do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Burmistrz Zatoraogłasza II przetarg ustny, ograniczonyna sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Podolszu 2020-01-09

Burmistrz Zatora

ogłasza II przetarg ustny, ograniczony

na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej w Podolszu

 

I.  Przedmiotem  przetargu   będzie   sprzedaż   nieruchomości  niezabudowanej,  położonej

w  Podolszu, obejmującej działkę  366/1 o pow. 0.0261 ha,  będącej własnością  Gminy Zator, dla której w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu  prowadzona jest   księga wieczysta KR1E/00033514/0. Pierwszy przetarg  odbył się w dniu  3 grudnia 2019r.

Nieruchomość według obowiązującego  planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie  zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej w obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią – 6MRUz. Dokładny opis dotyczący  przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu,  zasad zagospodarowania nieruchomości   można  uzyskać  bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.

Nieruchomość posiada  nieregularny, niekorzystny do zagospodarowania kształt,  z uwagi na konfigurację może jednak poprawić zagospodarowanie nieruchomości przyległych.

W związku z tym przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami 366/3, 1552, 367,1551.

Nieruchomość  wolna  jest od obciążeń i zobowiązań, posiada  dostęp do drogi publicznej przez działkę gminną nr 353/7, która nie stanowi drogi.

Cena  nieruchomości  3 100,00zł  netto

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podwyższona będzie o podatek VAT.

 II. Przetarg na  sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 lutego  2020r.  i  rozpocznie się  o godz. 9-tej w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu  jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 300,00zł. Wadium należy wpłacić  na konto Urzędu Miejskiego w Zatorze BS Zator, nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170  do dnia 7 lutego 2020r.Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego uznania  na koncie Urzędu Miejskiego.

Osoby  zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. do godz. 14-ej zgłosić uczestnictwo w przetargu  poprzez złożenie  w Urzędzie Miejskim w Zatorze pisemnego zgłoszenia oraz kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń            w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Zatorze najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

III. 1.Uczestnik, który został zakwalifikowany do przetargu uczestniczy w przetargu osobiście lub przez  osobę do tego pisemnie upoważnioną,  w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane.  Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej  dowód osobisty, firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej, jeżeli nabywca nabywałby nieruchomość na firmę.

2.Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.

Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie  po odwołaniu, zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych

4.Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od  dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Zatora.

5.O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony
w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli nabywca nie przystąpi   do zawarcia umowy  bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.

6.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

Kontakt UM w Zatorze pok. 108, tel.8412215 w.19.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.zator.pl, BIP UM Zator (zamówienia publiczne i ogłoszenia),  na tablicy ogłoszeń UM.

Wprowadził: Jarosław Momot 2020-01-09 12:21
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl