do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc sierpień 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Burmistrz Zatoraogłasza II przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Laskowej 2020-07-30

Burmistrz Zatora

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Laskowej

 

I. Przedmiotem   przetargu  będzie   sprzedaż   nieruchomości  niezabudowanej,  położonej

w Laskowej, o łącznej pow. 0.3131 ha,  stanowiącej  własność Gminy Zator, obejmującej działki:  675 o pow.  0,1632 ha,  676  o pow. 0,1499 ha.  Działki  objęte są księgą wieczystą KR1E/00029340/8. Pierwszy  przetarg miał  miejsce 2 czerwca 2020 r.

Nieruchomość według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN9.

Dokładny opis dotyczący  przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu,  zasad zagospodarowania nieruchomości, w tym linii zabudowy  można  uzyskać  bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.

Nieruchomość usytuowana jest  bezpośrednio przy  drodze gminnej.  Podłączenie nieruchomości do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej właściciel nieruchomości dokonuje na  warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci. Sieć kanalizacji sanitarnej oraz  wodna  przebiegają  wzdłuż drogi gminnej.  Brak obciążeń i zobowiązań  dla przedmiotowych nieruchomości.

Cena nieruchomości 97 300,00zł netto.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podwyższona będzie o podatek VAT.

 

II. Przetarg na  nieruchomość odbędzie się w dniu  2 września 2020 r. i  rozpocznie się        o godz. 10-tej w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu na  nieruchomość jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 000,00zł. Wadium należy wpłacić  na konto Urzędu Miejskiego w Zatorze BS Zator, nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170  do dnia 28 sierpnia 2020 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego uznania  na koncie Urzędu Miejskiego.

 

III. 1.Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium  uczestniczy w przetargu osobiście lub przez  osobę do tego pisemnie upoważnioną,  w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane.  Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty, firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej, jeżeli nabywca nabywałby nieruchomość na firmę.

2.Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.

Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie  po odwołaniu, zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych

 

4.Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od  dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza  Zatora.

5.O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony
w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli nabywca nie przystąpi   do zawarcia umowy  bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty: notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.

6.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

Kontakt UM w Zatorze pok. 108, tel.8412215 w.19.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.zator.pl, BIP UM Zator (zamówienia publiczne i ogłoszenia),  na tablicy ogłoszeń UM.

zobacz działki na mapie /kliknij tutaj/

Wprowadził: Jarosław Momot 2020-07-30 12:28
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl