do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc listopad 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Burmistrz Zatoraogłasza II przetarg ustny nieograniczony 2019-11-14

Burmistrz Zatora

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zatorze

 

I. Przedmiotem przetargu będzie   sprzedaż   nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Zatorze, obręb 2, w rejonie ul. Kolejowej, obejmującej działki: 208/26, 208/27, 208/28, 208/29, 208/30, 208/31, 208/32, 208/33, 208/34, 208/35, 208/36, 208/37, 208/38, 208/39, 208/40, 208/41, 208/42, 208/43, 208/44 i 208/45, o łącznej pow. 0.1020 ha, będącej własnością Gminy Zator. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu prowadzona jest księga wieczysta KR1E/00024116/4. Pierwszy przetarg miał  miejsce 27 sierpnia 2019r.

Nieruchomość według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie parkingów z możliwością budowy garaży, oznaczonym na planszy planu symbolem 3KP. Dokładny opis dotyczący przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu, zasad zagospodarowania nieruchomości można uzyskać bezpośrednio w UM w Zatorze pok. 107. Plan dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań, posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Kolejowej  poprzez działki 208/3, 84 i 94 Zator – obręb 2, będące własnością Gminy Zator. Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina Zator posiada uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A., dotyczące lokalizacji budowy garaży, które należy uwzględnić przy projektowaniu. Podłączenia nieruchomości do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej (przebiegających w pobliżu działki) właściciel nieruchomości dokonuje na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.

 

Cena nieruchomości  55 000,00 netto

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podwyższona będzie o podatek VAT. 

II. Przetarg na  nieruchomość   odbędzie się w dniu 3 grudnia  2019r. i  rozpocznie się  o godz. 10-tej w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu  jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 6000,00zł. Wadium należy wpłacić  na konto Urzędu Miejskiego w Zatorze BS Zator,  nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170  do dnia 29 listopada 2019r. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego uznania  na koncie Urzędu Miejskiego. 

III. 1.Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium  uczestniczy w przetargu osobiście lub przez  osobę do tego pisemnie upoważnioną,  w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane.  Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty, firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej , jeżeli nabywca nabywałby nieruchomość na firmę.

2.Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.

Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie  po odwołaniu, zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych

4.Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od  dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Zatora.

5.O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony
w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli nabywca nie przystąpi   do zawarcia umowy  bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.

6.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

Kontakt UM w Zatorze pok. 108, tel.8412215 w.19.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.zator.pl, BIP UM Zator (zamówienia publiczne i ogłoszenia),  na tablicy ogłoszeń UM.

 zobacz działki na mapie /kliknij tutaj/

Wprowadził: Jarosław Momot 2019-10-30 12:09
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij