do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc listopad 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Burmistrz Zatoraogłasza I przetarg ustny nieograniczony 2019-11-14

Burmistrz Zatora

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Laskowej

 

I. Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej

w Laskowej, o łącznej pow. 0.9110 ha, stanowiącej własność Gminy Zator, obejmującej działki: 663 o pow. 0,1181 ha, 664 o pow. 0,1049 ha, 665 o pow. 0,1250 ha, 666 o pow. 0.0449 ha, 667 o pow. 0,1313 ha, 668 o pow. 0,1139 ha, 669 o pow. 0,1174 ha, 671 o pow. 0,1555 ha. Działki te objęte są księgą wieczystą KR1E/00029340/8.

Nieruchomość według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN9.

Dokładny opis dotyczący  przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu,  zasad zagospodarowania nieruchomości, w tym linii zabudowy  można  uzyskać  bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.

Nieruchomość usytuowana jest bezpośrednio przy drodze gminnej. Podłączenie nieruchomości do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej właściciel nieruchomości dokonuje na  warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci. Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodna przebiegają wzdłuż drogi gminnej. Brak obciążeń i zobowiązań  dla przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości 308 900,00zł netto.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podwyższona będzie o podatek VAT.

 

II. Przetarg na nieruchomość odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019r. i rozpocznie się o godz. 9-tej w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu na nieruchomość jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 30 000,00zł. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Zatorze BS Zator, nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170 do dnia 29 listopada 2019r. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego uznania na koncie Urzędu Miejskiego.

 

III. 1.Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium uczestniczy w przetargu osobiście lub przez osobę do tego pisemnie upoważnioną, w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty, firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej, jeżeli nabywca nabywałby nieruchomość na firmę.

2.Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.

Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych

4.Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Zatora.

5.O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony
w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty: notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.

6.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

Kontakt UM w Zatorze pok. 108, tel.8412215 w.19.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.zator.pl, BIP UM Zator (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM.

zobacz działki na mapie /kliknij tutaj/

Wprowadził: Jarosław Momot 2019-10-30 09:36
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij