do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc czerwiec 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości 2019-01-09

DZ-6220.  14 .2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zator, 2019-01-09

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2018r, poz 2096.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz U. z 2018r., poz. 2081)

 

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości

informację o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Water Park w Zatorze”, prowadzonego z wniosku ENERGY 2000 – sp. z o.o. ENERGYLANDIA  spółka komandytowa 34-141 Przytkowice 532 A,

Planowana inwestycja  realizowana będzie na działkach nr: 195/6, 198, 201, 202, 203, 205, 206, 208/2, 209/2, 213, 214/2, 216, 218/2 obręb 1 w Zatorze.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia strony postępowania mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłoszenia uwag i wniosków dotyczących planowanego zamierzenia inwestycyjnego, w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Z aktami sprawy zgromadzonymi w trakcie przedmiotowego postępowania, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zatorze (parter, pok. nr 107) w godzinach pracy Urzędu tj, od poniedziałku do czwartku od 730 do 1530 , wtorek od 730 do 1700, piątek od 730 do 1400

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 20 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie,

Brak uwag i wniosków w wyżej wskazanym terminie spowoduje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Zatorze Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych  uwag i wniosków jest Burmistrz Zatora .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie :

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze,

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Zator (www.zator.pl)

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 9 stycznia 2018r.

Otrzymują:

 1. ENERGY 2000 – sp. z o.o. ENERGYLANDIA  spółka komandytowa Przytkowice 532 A

2.strony postępowania poprzez obwieszczenie:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze,

na stronie internetowej Urzędu Miasta Zator (www.zator.pl)

Wprowadził: Martyna Kosowska 2019-01-09 11:59
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij