do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Burmistrz Zatora ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. Inwestycji w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich Urzędu Miejskiego w Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy. 2019-08-09

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Zatorze

Burmistrz Zatora ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. Inwestycji w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich Urzędu Miejskiego w Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Liczba kandydatów do zatrudnienia: 1 osoba.


Wymagania stawiane kandydatom:
I. Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:
1. Wykształcenie - wyższe; pożądane - wyższe techniczne.
2. Nie jest wymagany staż pracy; pożądane jest doświadczenie w pracy lub staż w jednostce samorządu terytorialnego lub w administracji państwowej na stanowisku urzędniczym;
3. Obywatelstwo polskie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych.
5. Korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.
8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Posiadanie prawa jazdy, co najmniej kat. B.
10. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1282).

Wystąpienie powyższych braków formalnych powoduje odrzucenie oferty.

II. Wymagania dodatkowe i pożądane cechy osobowościowe:
1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo wodne, podstawowych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, RODO, ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz innych przepisów w zakresie realizacji i rozliczania inwestycji.
2. Czytelny charakter pisma, poprawne redagowanie pism urzędowych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych, umiejętność selekcji informacji, umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole, obsługa komputera w zakresie pakietu office, Internetu, sprawna obsługa urządzeń biurowych (ksero, faks, skaner), umiejętność sporządzanie pism, notatek, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, dyspozycyjność.

III. Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku objętym naborem:
1. W zakresie inwestycji, w tym kubaturowych, drogowych i sieci kanalizacyjnych:
1) Współpraca przy sporządzaniu umów i aneksów z wykonawcami i innej dokumentacji
związanej z prowadzeniem inwestycji (analizy i sprawozdania, protokoły).
2) Gromadzenie dokumentacji prowadzonych inwestycji i archiwizacja dokumentacji inwestycji zakończonych.
3) Sprawdzanie poprawności zapisów w dzienniku budowy oraz ich dokonywanie z ramienia inwestora.
4) Dokonywanie kontroli jakości i poprawności realizowanych robót.
5) Przygotowywanie sprawozdań z postępu robót.
6) Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych oraz w pracach komisji odbiorowych.
7) Współpraca z powołanymi do nadzoru realizacji inwestycji inspektorami.
8) Przygotowywanie niezbędnych do realizacji zadania uzgodnień.
9) Weryfikacja dokumentacji technicznych i kosztorysowych dotyczących wykonywanych lub planowanych do realizacji robót.
10) Współpraca przy wydawaniu warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnych, decyzji lokalizacyjnych zjazdów, uzgodnień planów zagospodarowania terenu itp.
11) Rozliczanie inwestycji.

2. W zakresie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, na realizację inwestycji:
1) Opracowywanie i współdziałanie przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych, ze środków UE (w szczególności RPO) i innych źródeł zewnętrznych.
2) Współdziałanie w procesie gromadzenia i analizy danych dotyczących dostępności środków zewnętrznych, z przeznaczeniem na poszczególne rodzaje inwestycji.
3) Udział w procedurze opracowania wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych i pochodzących z funduszy unijnych,
4) Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji wymaganej przez instytucje zarządzające programami pomocowymi.
5) Udział w konsultacjach i szkoleniach związanych z przygotowywaniem, prowadzeniem i rozliczaniem inwestycji prowadzonych przy współudziale środków zewnętrznych,
6) Monitorowanie inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowywanie raportów i sprawozdań z ich realizacji.

3. W zakresie ustawy Prawo Wodne - współpraca przy realizacji wybranych zagadnień dot. Prawa Wodnego, m. in. ustalaniu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

4. W zakresie zamówień publicznych.
1) Pomoc w przygotowywaniu, przeprowadzaniu, monitorowaniu procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Urząd Miejski w Zatorze, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2) Współudział przy przygotowywaniu materiałów wstępnych do rozpoczęcia procedury przetargowej, w celu akceptacji przez Burmistrza Zatora.
3) Udział w pracach związanych z opracowywaniem dokumentacji przetargowej, specyfikacji (SIWZ), kosztorysów inwestorskich, ogłoszeń o przetargu i o wynikach przetargu, umowy z wybranym wykonawcą oraz innych dokumentów związanych z procedurą przetargową.
4) Udział w pracach dotyczących obsługi posiedzeń komisji przetargowej.
5) Udział w prowadzeniu spraw związanych z protestami i odwołaniami oferentów.
6) Udzielanie pomocy na rzecz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie udzielania zamówień publicznych, wymagających stosowania procedury ustawowej.
5. W zakresie obrony cywilnej:
1) Współdziałanie w prowadzeniu akcji ratowniczych w zakresie zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych.
2) Współdziałanie w zakresie wykonywania prac zabezpieczających, organizowania drużyn ratowniczych i zarządzania ewakuacją ludności.
3) Współdziałanie w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – m.in. udział w pracach komisji, weryfikacja szkód, itp.
4) Wykonywanie wszelkich poleceń wydanych przez kierujących akcją ratowniczą.
6. W zakresie współpracy z innymi działami - współpraca m. in. z Działem Gospodarki Przestrzennej i Działem Finansowym, w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania inwestycji gminnych.
7. W zakresie bieżącej działalności Działu Inwestycji i Programów Europejskich:
1) Prowadzenie bieżącej dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt i archiwizacja dokumentacji zgodnie z ustalonymi terminami,
2) Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem,
3) Prowadzenie zbioru obowiązujących przepisów, szczegółowa ich znajomość, w celu właściwego ich stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania, prowadzenia i rozliczania inwestycji gminnych.
4) Obsługa petentów (informowanie stron o prowadzonych inwestycjach, uzgodnienia lokalizacyjne itp.), dotycząca w szczególności planowanych i prowadzonych gminnych inwestycji.
5) Wykonywanie pozostałych czynności zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Burmistrza Zatora, Kierownika Działu i Zastępcę Kierownika Działu.III. Warunki pracy:
1. Miejsce: Urząd Miejski w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32- 640 Zator, teren Gminy Zator.
2. Umowa o pracę.
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
4. Praca na stanowisku nie jest narażona na występowanie ciężkich i szkodliwych warunków pracy.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-nych w Urzędzie Miejskim w Zatorze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje dodatkowe (np. uprawnie-nia).
4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
5. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy.
6. Składane pod rygorem odpowiedzialności karnej (wpisać klauzulę):
1) oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie o niekaralności,
2) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicz-nych.
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku ds. Inwestycji w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich Urzędu Miejskiego w Zatorze.
8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1282), jest obo-wiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełno-sprawności.
9. Klauzula RODO – zgodnie z załącznikiem (dostępny na www.zator.pl lub do pobrania w pok. 105 Urzędu Miejskiego w Zatorze).

V. Pozostałe informacje.
1. List motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn.zm.)”.
2. Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w wersji papierowej do dnia 23.08.2019 r., w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Biuro Obsługi Klienta, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich Urzędu Miejskiego w Zatorze”.
3. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Zatorze.
4. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Ocena złożonych ofert pod względem formalnym nastąpi w dniu 26.08.2019 r.
6. Informacja o osobach, które spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Zatorze.
7. Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 29.08.2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. (sala nr 113, parter).
8. Trzy osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu, jednak nie mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.
9. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu na stanowisko podejmuje Burmistrz Zatora, biorąc pod uwagę wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej.


Zator, dnia 09.08.2019 r.

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Zatora
Piotr Domagała

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
klauzula informacyjna RODO - zatrudnienie.pdf klauzula informacyjna RODO - zatrudnienie.pdf 19-08-09 11:10 140.18KB klauzula informacyjna RODO - zatrudnienie.pdf pobierz

Wprowadził: Martyna Kosowska 2019-08-09 11:09
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl