do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc lipiec 2018 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Burmistrz Zatora ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Laskowej 2018-07-12

załącznik nr 1  do Zarządzenia  Nr 823.2018
                                                                                      Burmistrza Zatora z dnia  9 lipca 2018r.

 

Burmistrz Zatora
ogłasza V przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych położonych w Laskowej

I. Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych położonych w Laskowej, będących własnością Gminy Zator : 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia [ha]

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie w planie zagosp. przestrz.

Cena nieruchomości netto [zł]

Wysokość wadium  [zł]

1.

dz.670

0,1234

KR1E/00029340/8

3MN9

29616,00

3000,00

2.

dz.671

0.1555

KR1E/00029340/8

3MN9

37320,00

3000,00

Cena  podana w tabeli  jest ceną netto. Cenę sprzedaży nieruchomości powiększa  się o podatek VAT w wysokości 23%. Pierwszy przetarg miał  miejsce 6 czerwca 2017r., drugi  3 października 2017r.,trzeci  6 marca 2018r., czwarty 15 maja 2018r.
Na dzień sporządzenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w/w działki znajdowały się w teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej (3MN6).
Według obowiązującego obecnie planu zagospodarowania przeznaczenie działek w planie nie uległo zmianie. Obecnie działki te położone są w terenie oznaczonym na planszy planu symbolem  3MN9. 

Dokładny opis dotyczący  przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu,  zasad zagospodarowania nieruchomości, w tym linii zabudowy  można  uzyskać  bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.

Nieruchomość  obejmująca działkę  670 usytuowana jest  bezpośrednio przy  drodze gminnej. Dojazd do nieruchomości obejmującej działkę  671 przez  działkę  gminną  wydzieloną pod drogę o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. Podłączenia nieruchomości do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej właściciel nieruchomości dokonuje na  warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci. Sieć kanalizacji sanitarnej oraz  wodna  przebiegają  wzdłuż drogi gminnej. Gmina posiada projekt  budowlany sieci kanalizacji sanitarnej  oraz wody przebiegających w pobliżu sprzedawanych działek.   Brak obciążeń i zobowiązań  dla przedmiotowych nieruchomości.

II. Przetarg na nieruchomości, które będą  licytowane w  kolejności  jak w powyższej tabeli odbędzie się w dniu  21 sierpnia 2018r. i  rozpocznie się  o godz. 9-tej w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu na daną nieruchomość jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  jak w podanej  wyżej tabeli,  z zaznaczeniem  na dokumencie wpłaty nr nieruchomości, której wadium dotyczy. Wadium należy wpłacić  na konto Urzędu Miejskiego w Zatorze BS Zator, nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170  do dnia 17 sierpnia  2018r. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego uznania  na koncie Urzędu Miejskiego. Wpłata wadium na daną nieruchomość uprawnia tylko do przetargu na nieruchomość, której wpłata dotyczy. Zatem  by móc uczestniczyć w przetargu na inne nieruchomości, konieczna jest wpłata wadium na te nieruchomości.

III. 1. Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium  uczestniczy w przetargu osobiście lub przez  osobę do tego pisemnie upoważnioną,  w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane.  Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty, firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej, jeżeli nabywca nabywałby nieruchomość na firmę.
2. Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.
Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie  po odwołaniu, zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych
4.Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od  dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Zatora.
5.O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli nabywca nie przystąpi   do zawarcia umowy  bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.
6.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

Kontakt UM w Zatorze pok.107 i 108, tel.8412215 w.19, 26.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.zator.pl, BIP UM Zator (zamówienia publiczne i ogłoszenia),  na tablicy ogłoszeń UM.

zobacz działkę na mapie /kliknij tutaj/

Wprowadził: Karol Matyjasik 2018-07-12 08:46:14
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl