do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc marzec 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Burmistrz Zatora ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zatorze, przy ul. E. Orzeszkowej 6 2019-03-21

Załącznik do Zarządzenia  Nr  73.2019

                                                                        Burmistrza Zatora z dnia  18 lutego 2019r.

 

Burmistrz Zatora
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej położonej w Zatorze, przy ul. E. Orzeszkowej 6

I. Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż   nieruchomości  zabudowanej,   położonej  w Zatorze, przy ul. E. Orzeszkowej 6, obejmującej działkę 16/7 - obręb 3, o powierzchni 0,0745ha, będącej  własnością Gminy Zator – KR1E/00024116/4.
Nieruchomość wg planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonym na planszy planu symbolem 3MN/U, w obszarze  narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.
Dokładny opis dotyczący  przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu,  zasad zagospodarowania nieruchomości można uzyskać bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym o łącznej pow. użytkowej 122,23m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (kocioł węglowy), wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Brak sieci gazowej.
Nieruchomość  posiada  dostęp do drogi publicznej - ul. E. Orzeszkowej, jest wolna  od obciążeń i zobowiązań. 

Cena nieruchomości  160500,00zł.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług (art.43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

II. Przetarg na nieruchomość odbędzie się w dniu   26 marca  2019r. i  rozpocznie się o godz.9.00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu na  nieruchomość jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  20 000,00zł.  Wadium należy wpłacić  na konto Urzędu Miejskiego w Zatorze BS Zator, nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170  do  dnia 22  marca 2019r. 
Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego uznania  na koncie Urzędu Miejskiego.

III. 1.Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium  uczestniczy w przetargu osobiście lub przez  osobę do tego pisemnie upoważnioną,  w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane.  Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty, firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej , jeżeli nabywca nabywałby nieruchomość na firmę.

2.Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.
Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie  po odwołaniu, zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych

4.Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od  dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Zatora.

5.O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli nabywca nie przystąpi   do zawarcia umowy  bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.

6.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny. Kontakt UM w Zatorze pok.108, tel.8412215 w. 19.
Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.zator.pl, BIP UM Zator (zamówienia publiczne i ogłoszenia),  na tablicy ogłoszeń UM.

Oględziny nieruchomości (wraz z budynkiem) będącej przedmiotem przetargu w dniu 18 marca 2019r.  w godz 800 -1400 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 Zobacz działkę na mapie /kliknij tutaj/

 

Wprowadził: Martyna Kosowska 2019-02-19 14:50
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl