do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc sierpień 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Burmistrz Zatora ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Palczowicach, przy ul. Pięknej 33 2020-07-30

Burmistrz Zatora

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej położonej w Palczowicach, przy ul. Pięknej 33

 

I.  Przedmiotem przetargu będzie  sprzedaż   nieruchomości  zabudowanej,   położonej w Palczowicach,  przy ul. Pięknej 33, obejmującej działkę 105/57, o powierzchni 0,2552 ha, będącej  własnością Gminy Zator – KR1E/00004762/1.

Nieruchomość wg planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie: zabudowy zagrodowej, oznaczonym na planszy planu symbolem 5RM7, rolniczym, sadowniczo-ogrodniczym, oznaczonym  na planszy planu symbolem 5RS2. Dokładny opis dotyczący  przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu,  zasad zagospodarowania nieruchomości można uzyskać bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.

Gmina Zator jest w trakcie opracowywania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Palczowic. W planie tym dla działki 103/57 przewiduje się przeznaczenie: MU- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz  w niewielkiej części RM -  teren zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, trzykondygnacyjnym (przyziemie, wysoki parter, piętro) o łącznej pow. użytkowej 177,61m2 oraz budynkami gospodarczymi. Pomieszczenia zlokalizowane na wysokim parterze wymagają przeprowadzenia kapitalnego remontu, pomieszczenia na piętrze są niewykończone.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną (szambo), gazową, centralnego ogrzewania (kocioł węglowy – brak grzejników).

Nieruchomość  posiada  dostęp do drogi publicznej - ul. Pięknej, jest wolna  od obciążeń  i zobowiązań.

Cena nieruchomości  250 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług (art.43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

 

II.  Przetarg na nieruchomość   odbędzie się w dniu   2 września  2020 r. i  rozpocznie się o godz.9.00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu na  nieruchomość jest wpłacenie wadium  w pieniądzu w wysokości  25 000,00zł.  Wadium należy wpłacić  na konto Urzędu Miejskiego w Zatorze BS Zator, nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170  do  dnia 28 sierpnia 2020 r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego uznania  na koncie Urzędu Miejskiego.

III. 1.Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium  uczestniczy w przetargu osobiście lub przez  osobę do tego pisemnie upoważnioną,  w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane.  Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty, firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej , jeżeli nabywca nabywałby nieruchomość na firmę.

2.Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.

Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie  po odwołaniu, zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych

4.Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od  dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Zatora.

5.O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli nabywca nie przystąpi   do zawarcia umowy  bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.

6.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

Kontakt UM w Zatorze pok.108, tel.8412215 w. 19.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.zator.pl, BIP UM Zator (zamówienia publiczne i ogłoszenia),  na tablicy ogłoszeń UM.

Oględziny nieruchomości (wraz z budynkiem) będącej przedmiotem przetargu w dniu 25 sierpnia 2020r.  w godz 800 -1600 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Wprowadził: Jarosław Momot 2020-07-30 11:50
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl