do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc styczeń 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Burmistrz Zatora ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zatorze 2019-01-03

Załącznik do  Zarządzenia  Nr 36.2018

                                                                       Burmistrza Zatora z dnia 27 grudnia 2018r.

 

Burmistrz Zatora

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości położonej  w Zatorze

I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zatorze – obręb 5, obejmującej działkę  94/27 o pow. 0.1666ha,  będącej własnością  Gminy Zator. Działka 94/27 powstała z podziału działki 94/6, dla której w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu  prowadzona jest   księga wieczysta KR1E/00024116/4.

Cena wywoławcza nieruchomości:  49 700,00zł       wadium  5 000,00zł

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podwyższona będzie o podatek VAT.

Nieruchomość według obowiązującego  planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie  usług sportu i rekreacji w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczonym na planszy planu symbolem 3US. Dokładny opis dotyczący  przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu,  zasad zagospodarowania nieruchomości   można  uzyskać  bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl

Nieruchomość wolna  jest od obciążeń i zobowiązań, posiada  dostęp do drogi publicznej. Podłączenia  nieruchomości  do   sieci energetycznej,  wodociągowej i kanalizacyjnej (przebiegających w pobliżu działki) właściciel  nieruchomości  dokonuje  na  warunkach  uzgodnionych z zarządcą sieci.

II.  Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w  dniu  5 lutego 2019r.i rozpocznie  o  godz. 9oo w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu  na  nieruchomość jest wpłacenie wymaganego wadium. Wadium w pieniądzu  należy wpłacić  na  konto Urzędu Miejskiego w Zatorze BS Zator, nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170  do dnia 1 lutego 2019r. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu  na konto Urzędu Miejskiego.

 

III 1.Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium  uczestniczy w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika  do tego uprawnionego,  w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty, firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej .

2.Wadium zwraca się niezwłocznie  po odwołaniu, zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej. 

3.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych

4.Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ( w tym przypadku od dnia przetargu),  może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Zatora.

5.O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli nabywca nie przystąpi   do zawarcia umowy  bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.

6.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

Kontakt UM w Zatorze pokój 108, tel.8412215 w.19.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.zator.pl, BIP UM Zator (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Zatorze.

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl