do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc kwiecień 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Burmistrz Zatora ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zatorze w strefie aktywności gospodarczej 2019-04-15

                                                                                                                                                                                             Załącznik do  Zarządzenia  Nr 102.2019

                                                                                                                                                                                        Burmistrza Zatora z dnia 25 marca 2019r.

 

Burmistrz Zatora

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości położonej  w Zatorze w strefie aktywności  gospodarczej

I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  położonej w Zatorze - obręb 6, obejmującej działkę  18/13  o pow. 0.5236ha, będącej własnością   Gminy Zator, objętej  księgą wieczystą  KR1E/00048616/3.

Nieruchomość  znajduje  się w  strefie aktywności   gospodarczej miasta  Zator.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 366 520,00zł netto,  wadium 40 000,00zł

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podwyższona będzie o podatek VAT.

Nieruchomość  znajduje  się w  strefie aktywności   gospodarczej miasta  Zator.

Nieruchomość według obowiązującego planu zagospodarowania  przestrzennego położona  jest w terenie  obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonym na planszy planu symbolem 6PP. Dokładny  opis  dotyczący   przeznaczenia  podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu,  zasad zagospodarowania nieruchomości   można  uzyskać  bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107.  Plan  dostępny  jest  również  na stronie  internetowej Urzędu  Miejskiego w Zatorze www.zator.pl

W południowo - zachodniej części  nieruchomości przebiegają podziemne, nieczynne  rurociągi wodne relacji Graboszyce – Zator – Oświęcim   2 x ø 1400.

Nieruchomość  posiada  dostęp  do drogi publicznej, jest uzbrojona, do końca sierpnia 2019r. obciążona umową dzierżawy na cele rolne. Brak innych obciążeń  i zobowiązań.

II. Nieruchomość zbywana jest  na cele inwestycyjne.

1.Sprzedaż  nieruchomości  obostrzona zostanie terminem jej  zagospodarowania  przez nabywcę poprzez ustalenie  terminu  zakończenia inwestycji, tj.  wybudowania  obiektu  produkcyjnego,  magazynowego   z wyłączeniem  do końca października 2019r. obiektów przeznaczonych na działalność handlową – detaliczną lub turystyczną.

Zakończenie inwestycji winno być udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem inwestycji  w terminie 4 lat od dnia spisania umowy sprzedaży.

W przypadku przekroczenia  przez nabywcę terminu zakończenia zabudowy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto. Możliwość naliczenia  przez  Gminę  Zator wyżej  określonej   kary  umownej   zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto.

2.W razie wybudowania w okresie do końca października 2019r. obiektu wyłączonego, czyli oddzielnego obiektu handlu detalicznego, turystycznego lub uruchomienie w tym okresie takiej działalności zostanie naliczona kara umowna w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto.

Możliwość naliczenia  przez  Gminę  Zator wyżej  określonej   kary  umownej   zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto.

Nie wyklucza to  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

3.W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymanie przez kolejnego (kolejnych) posiadaczy nieruchomości terminów zagospodarowania nieruchomości, kary umowne ciążą nadal na nabywcy.

4. Niezależnie od kary umownej z pkt.1 w przypadku nie wywiązania się nabywcy, a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości Gmina Zator zastrzeże  sobie prawo jej odkupu do 5 lat od daty jej sprzedaży po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o karę umowną, o której mowa w pkt.1. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.

III. Przetarg na  sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w  dniu  10 maja  2019 r. i rozpocznie  o  godz. 9oo w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu na  nieruchomość jest wpłacenie wymaganego wadium. Wadium w pieniądzu  należy wpłacić  na  konto Urzędu Miejskiego w Zatorze BS Zator, nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170  do dnia 6 maja 2019r. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu  na konto Urzędu Miejskiego.

IV. 1.Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium uczestniczy w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika do tego uprawnionego,  w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty, firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej .

2.Wadium zwraca się niezwłocznie  po odwołaniu, zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej. 

3.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych

4.Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ( w tym przypadku od dnia przetargu),  może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Zatora.

5.O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli nabywca nie przystąpi   do zawarcia umowy  bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.

6.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

Kontakt UM w Zatorze pok. 108, tel.8412215 w.19.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.zator.pl, BIP UM Zator (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Zatorze.

zobacz działkę na mapie /kliknij tutaj/

Wprowadził: Martyna Kosowska 2019-03-27 15:14
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij