do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc kwiecień 2017 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Burmistrz Zatora ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zatorze w strefie aktywności gospodarczej oraz w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 2017-04-19

Załącznik do  Zarządzenia  Nr 534.2017
                                                                       Burmistrza Zatora z dnia 18 kwietnia 2017r.

 

Burmistrz Zatora
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości położonej  w Zatorze w strefie aktywności  gospodarczej oraz w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 

I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej o łącznej pow. 0.5054ha, położonej w Zatorze – obręb 4, w skład której wchodzą:  działka 3/34 o pow. 0.2634ha,  będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Zator  ( KR1E/00058713/6), działki: 32/5 o pow.0.0641ha, 342/18 o pow. 0.1779ha, będące własnością Gminy Zator ( KR1E/00048616/3).

Cena wywoławcza nieruchomości:  281 100,00zł wadium 30 000,00zł
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podwyższona będzie o podatek VAT.

Prawo  użytkowania wieczystego ustanowione jest do dnia 29 lipca 2096r. Nabycie prawa użytkowania wieczystego  gruntu związane jest z obowiązkiem uiszczania na rzecz właściciela gruntu – Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa opłat rocznych naliczonych zgodnie z przepisami ustawowymi.
Nieruchomość znajduje  się w  strefie aktywności gospodarczej m. Zator oraz  w  obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny.  Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu nieruchomości.
Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość  położona  jest  w terenie  obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonym na planszy planu symbolem 4PP.
Dokładny opis dotyczący  przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu,  zasad zagospodarowania nieruchomości   można  uzyskać  bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl
Nieruchomość  posiada  dostęp  do drogi publicznej,  jest uzbrojona,  wolna  od obciążeń  i zobowiązań

II.  Nieruchomość  zbywana jest  na cele inwestycyjne

1. Sprzedaż  nieruchomości  obostrzona zostanie terminem jej  zagospodarowania  przez nabywcę poprzez ustalenie  terminu  zakończenia inwestycji, tj.  wybudowania  obiektu  produkcyjnego,  magazynowego    z wyłączeniem  do końca października 2019r. obiektów przeznaczonych na działalność handlową – detaliczną.
Zakończenie inwestycji winno być udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu   w terminie 4 lat od dnia spisania umowy sprzedaży.
W przypadku przekroczenia  przez nabywcę terminu zakończenia zabudowy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto. Możliwość naliczenia  przez  Gminę  Zator wyżej  określonej   kary  umownej   zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto.

2.W razie wybudowania w okresie do końca października 2019r. obiektu wyłączonego, czyli oddzielnego obiektu handlu detalicznego lub uruchomienie w tym okresie takiej działalności zostanie naliczona kara umowna w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto.
Możliwość naliczenia  przez  Gminę  Zator wyżej  określonej   kary  umownej   zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto.
Nie wyklucza to  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

3.W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności, użytkowania wieczystego nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymanie przez kolejnego (kolejnych) posiadaczy nieruchomości terminów zagospodarowania nieruchomości, kary umowne ciążą nadal na nabywcy.

4. Niezależnie od kary umownej z pkt.1 w przypadku nie wywiązania się nabywcy, a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości Gmina Zator zastrzeże  sobie prawo jej odkupu do 5 lat od daty jej sprzedaży po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o karę umowną, o której mowa w pkt.1. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.                         

III. Przetarg na  sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w  dniu  23 maja 2017r. i rozpocznie  o  godz. 9oow Urzędzie Miejskim w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu  na  nieruchomość jest wpłacenie wymaganego wadium. Wadium w pieniądzu  należy wpłacić  na  konto Urzędu Miejskiego w Zatorze BS Zator, nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170  do dnia 19 maja 2017r. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu  na konto Urzędu Miejskiego.

IV. 1.Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium  uczestniczy w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika  do tego uprawnionego,  w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty, firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej .

2.Wadium zwraca się niezwłocznie  po odwołaniu, zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej. 

3.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych

4.Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ( w tym przypadku od dnia przetargu),  może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Zatora.

5.O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli nabywca nie przystąpi   do zawarcia umowy  bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.

6.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.
Kontakt UM w Zatorze pok.107 i 108, tel.8412215 w.19, 26.
Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.zator.pl, BIP UM Zator (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Zatorze.

zobacz na mapie /kliknij tutaj/

Wprowadził: Karol Matyjasik 2017-04-19 16:29:59
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl