do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc czerwiec 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Sport i turystyka / Sport / Imprezy i wydarzenia sportowe

Imprezy i wydarzenia sportowe

Aktualności Sportowe

Zarządzenie Nr 15.2018 Burmistrza Zatora z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów na realizację zadania publicznego w ramach wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Zator w 2019r 2018-12-07

Zarządzenie Nr 15.2018
Burmistrza Zatora
z dnia 7 grudnia 2018 roku

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów na realizację zadania publicznego w ramach wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Zator w 2019r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), w związku z treścią Uchwały Nr XX/137/11 Rady Miejskiej w Zatorze  z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Zator w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 zarządzam, co następuje:

 § 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs projektów na realizację zadania publicznego w ramach wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Zator w 2019r.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę wspierania działań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 3. Treść ogłoszenia otwartego konkursu projektów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 4. Wnioski mogą składać kluby sportowe, które propagują aktywność fizyczną poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane we współzawodnictwie sportowym i posiadają odpowiednią bazę sportową niezbędną do realizacji tego zamierzenia dalej zwanymi klubami, prowadzącymi działalność dla mieszkańców Gminy Zator oraz których celem nie jest osiągnięcie zysku.

 § 2

Na realizację zadania w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości: 335 000 zł.

§ 3

Dokumentację konkursową tj. wnioski oraz sprawozdania należy składać zgodnie z wzorem  określonym w Uchwale Nr XX/137/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Zator w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.  

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Kierownika Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zatorze.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 15.2018r.
Burmistrza Zatora
z dnia 7.12.2018r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU PROJEKTÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY ZATOR W 2019r.

 Działając na podstawie Uchwały Nr XX/137/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Zator w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 Burmistrza Zatora

ogłasza:

otwarty konkurs projektów na realizację zadania publicznego w ramach wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Zator w 2019r.

 I. Przedmiot zgłaszanych wniosków.

Rozwój sportu odbywa się poprzez: wsparcie dla klubów sportowych reprezentujących Gminę Zator w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe, prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym. Celem konkursu jest wsparcie dla klubów propagujących aktywność fizyczną wpływającą na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych i osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.  

II. Łączna wartość środków przeznaczonych na wsparcie w/w zadań wynosi w 2019r.  335 000 zł. Oferty należy składać w zakresie dotyczącym prowadzenia ww. działalności w poszczególnych obszarach gminy, skierowanym do mieszkańców poszczególnych miejscowości wg poniższego podziału terytorialnego i ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych dyscyplin sportowych:

 1. Piłki nożnej dla mieszkańców wsi: Grodzisko, Trzebieńczyce, Laskowa, Graboszyce –
  31 000 zł.
 2. Piłki nożnej dla mieszkańców wsi Podolsze – 30 000 zł.
 3. Piłki nożnej dla mieszkańców wsi: Palczowice, Smolice – 27 000 zł.
 4. Piłki nożnej dla mieszkańców Zatora oraz wsi Łowiczki i Rudze – 119 000 zł.
 5. Kolarstwa dla mieszkańców gminy Zator – 79 000 zł,
 6. Piłki siatkowej dla mieszkańców gminy Zator – 39 000 zł, w tym organizacji 3 gminnych otwartych turniejów piłki siatkowej dla wszystkich mieszkańców gminy Zator.
 7. Lekkoatletyka dla mieszkańców Gminy Zator – 10 000 zł

Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Zator będzie przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu przedstawionego we wniosku jednorazowo lub w transzach. 

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Zator wg podziału terytorialnego określonego w pkt II.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na realizację zadania.

IV Zasady przyznawania dotacji 

 1. Podmiot składający ofertę:
  • Wykonuje zadanie samodzielnie
  • Posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.
 2. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)
 3. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Burmistrz Zatora zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wnioskowanej wysokości.
 5. Warunkiem rozpatrzenia oferty na konkurs jest nie zaleganie z płatnościami na rzecz Gminy Zator i jej jednostek organizacyjnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego - poświadczone złożeniem stosownego oświadczenia.

V. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu. 

 1. Projekt może otrzymać dofinansowanie jeżeli klub przystąpi w terminie do konkursu projektów i złoży wniosek spełniający wymogi ogłoszone w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Klub sportowy prowadzący działalność w zakresie sportu ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu powinien swym działaniem obejmować jej mieszkańców zgodnie z podziałem terytorialnym określonym w pkt. II.
 3. Projekt powinien w sposób istotny oddziaływać na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwa sportowego oraz zapewniać jego rozwój na wysokim poziomie (wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, ilość osób objętych zadaniem).
 4. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki następującym w zakresie:
  • realizację programów szkolenia sportowego,
  • zakupu sprzętu sportowego,
  • kosztów organizowania zawodów lub uczestniczenia w takich zawodach,
  • utrzymania obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu, stanowiących własność Gminy Zator,
  • kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,
  • kosztów obsługi administracyjnej projektu.
 5. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki w szczególności na:
  • transfer zawodnika z innego klubu sportowego;
  • zapłatę kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
  • zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS;
  • budowę, modernizację i remont obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu.

VI. Terminy składania wniosków o wsparcie finansowe projektu. 

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku na formularzu określonym w Uchwale Nr XX/137/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Zator w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - dostępnym w Urzędzie Miejskim w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl
 2. Do wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu należy dołączyć:
  • Aktualny odpis z KRS lub innego rejestru. Jeśli odpis z KRS lub innego rejestru jest w formie kserokopii to należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy;
  • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu klubu sportowego;
  • Sprawozdanie merytoryczne za 2018. W przypadku braku takiego sprawozdania w momencie składania wniosku wnioskodawca dołącza sprawozdanie za rok wcześniejszy, natomiast w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności;
  • Sprawozdanie finansowe za 2018 – bilans, rachunek zysków i strat. Sprawozdanie powinno być zatwierdzone przez stosowny organ, zarząd lub walne zebranie – w zależności od zapisów statutu. W przypadku braku takiego sprawozdania w momencie składania wniosku wnioskodawca dołącza sprawozdanie za rok wcześniejszy wraz z deklaracją złożenia sprawozdania finansowego za 2018 rok niezwłocznie po jego sporządzeniu;
  • Umowę partnerską lub oświadczenie w przypadku projektów realizowanych z udziałem partnera;
  • Dodatkowo do wniosku można dołączyć posiadane rekomendacje dla organizacji.
 1. Do wniosku należy dołączyć wykaz załączników. Załączniki muszą być ponumerowane i podpisane oraz opieczętowane. Kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.
 2. Obowiązek sporządzenia kompletnego wniosku spoczywa na wnioskodawcy.
 3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w godzinach pracy Urzędu, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie Gminy Zator w 2019 roku” oraz pieczątką nagłówkową klubu sportowego należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 lub złożyć osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Zatorze do dnia 28 grudnia 2018r., w godzinach pracy Urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Zatorze. 

VII Terminy i tryb dokonywania wyboru projektu oraz tryb i forma wypłaty dotacji 

 1. Otwarcie złożonych wniosków nastąpi w dniu 3.01.2019r. o godz. 9.00.
 2. Złożone wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Zatora.
 3. Odrzuceniu podlegają wnioski:
 • złożone po terminie,
 • dotyczące projektu, który nie jest objęty celami statutowymi klubu składającego wniosek,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony.
 1. Wyboru projektu lub projektów dokonuje Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Burmistrza Zatora uwzględniając:
 • znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Zator,
 • wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów,
 • ilość uczestników objętych realizacją zadania,
 • przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu,
 • możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany,
 • dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Zator 
 1. Komisja przedstawi Burmistrza Zatora propozycję rozstrzygnięcia konkursu i proponowane wysokości dotacji do akceptacji.

 VIII. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe 

 1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej w ofercie zarówno na całości jak i na poszczególnych pozycjach. W takim przypadku oferent będzie zobowiązany do zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z części lub całości realizacji zadania.
 2. Decyzje o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Zatora w drodze odrębnego zarządzenia.
 3. Od decyzji Burmistrza Zatora w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 4. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.zator.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zatorze.
 5. Dopuszcza się unieważnienie konkursu przez Burmistrza lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:
 • stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów, lub
 • wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć. 

 

 

 

Aktualności Turystyczne

Zarządzenie Nr 15.2018 Burmistrza Zatora z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów na realizację zadania publicznego w ramach wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Zator w 2019r 2018-12-07

Zarządzenie Nr 15.2018
Burmistrza Zatora
z dnia 7 grudnia 2018 roku

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów na realizację zadania publicznego w ramach wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Zator w 2019r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), w związku z treścią Uchwały Nr XX/137/11 Rady Miejskiej w Zatorze  z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Zator w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 zarządzam, co następuje:

 § 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs projektów na realizację zadania publicznego w ramach wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Zator w 2019r.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę wspierania działań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 3. Treść ogłoszenia otwartego konkursu projektów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 4. Wnioski mogą składać kluby sportowe, które propagują aktywność fizyczną poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane we współzawodnictwie sportowym i posiadają odpowiednią bazę sportową niezbędną do realizacji tego zamierzenia dalej zwanymi klubami, prowadzącymi działalność dla mieszkańców Gminy Zator oraz których celem nie jest osiągnięcie zysku.

 § 2

Na realizację zadania w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości: 335 000 zł.

§ 3

Dokumentację konkursową tj. wnioski oraz sprawozdania należy składać zgodnie z wzorem  określonym w Uchwale Nr XX/137/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Zator w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.  

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Kierownika Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zatorze.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 15.2018r.
Burmistrza Zatora
z dnia 7.12.2018r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU PROJEKTÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY ZATOR W 2019r.

 Działając na podstawie Uchwały Nr XX/137/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Zator w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 Burmistrza Zatora

ogłasza:

otwarty konkurs projektów na realizację zadania publicznego w ramach wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Zator w 2019r.

 I. Przedmiot zgłaszanych wniosków.

Rozwój sportu odbywa się poprzez: wsparcie dla klubów sportowych reprezentujących Gminę Zator w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe, prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym. Celem konkursu jest wsparcie dla klubów propagujących aktywność fizyczną wpływającą na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych i osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.  

II. Łączna wartość środków przeznaczonych na wsparcie w/w zadań wynosi w 2019r.  335 000 zł. Oferty należy składać w zakresie dotyczącym prowadzenia ww. działalności w poszczególnych obszarach gminy, skierowanym do mieszkańców poszczególnych miejscowości wg poniższego podziału terytorialnego i ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych dyscyplin sportowych:

 1. Piłki nożnej dla mieszkańców wsi: Grodzisko, Trzebieńczyce, Laskowa, Graboszyce –
  31 000 zł.
 2. Piłki nożnej dla mieszkańców wsi Podolsze – 30 000 zł.
 3. Piłki nożnej dla mieszkańców wsi: Palczowice, Smolice – 27 000 zł.
 4. Piłki nożnej dla mieszkańców Zatora oraz wsi Łowiczki i Rudze – 119 000 zł.
 5. Kolarstwa dla mieszkańców gminy Zator – 79 000 zł,
 6. Piłki siatkowej dla mieszkańców gminy Zator – 39 000 zł, w tym organizacji 3 gminnych otwartych turniejów piłki siatkowej dla wszystkich mieszkańców gminy Zator.
 7. Lekkoatletyka dla mieszkańców Gminy Zator – 10 000 zł

Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Zator będzie przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu przedstawionego we wniosku jednorazowo lub w transzach. 

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Zator wg podziału terytorialnego określonego w pkt II.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na realizację zadania.

IV Zasady przyznawania dotacji 

 1. Podmiot składający ofertę:
  • Wykonuje zadanie samodzielnie
  • Posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.
 2. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)
 3. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Burmistrz Zatora zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wnioskowanej wysokości.
 5. Warunkiem rozpatrzenia oferty na konkurs jest nie zaleganie z płatnościami na rzecz Gminy Zator i jej jednostek organizacyjnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego - poświadczone złożeniem stosownego oświadczenia.

V. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu. 

 1. Projekt może otrzymać dofinansowanie jeżeli klub przystąpi w terminie do konkursu projektów i złoży wniosek spełniający wymogi ogłoszone w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Klub sportowy prowadzący działalność w zakresie sportu ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu powinien swym działaniem obejmować jej mieszkańców zgodnie z podziałem terytorialnym określonym w pkt. II.
 3. Projekt powinien w sposób istotny oddziaływać na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwa sportowego oraz zapewniać jego rozwój na wysokim poziomie (wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, ilość osób objętych zadaniem).
 4. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki następującym w zakresie:
  • realizację programów szkolenia sportowego,
  • zakupu sprzętu sportowego,
  • kosztów organizowania zawodów lub uczestniczenia w takich zawodach,
  • utrzymania obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu, stanowiących własność Gminy Zator,
  • kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,
  • kosztów obsługi administracyjnej projektu.
 5. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki w szczególności na:
  • transfer zawodnika z innego klubu sportowego;
  • zapłatę kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
  • zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS;
  • budowę, modernizację i remont obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu.

VI. Terminy składania wniosków o wsparcie finansowe projektu. 

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku na formularzu określonym w Uchwale Nr XX/137/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Zator w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - dostępnym w Urzędzie Miejskim w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl
 2. Do wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu należy dołączyć:
  • Aktualny odpis z KRS lub innego rejestru. Jeśli odpis z KRS lub innego rejestru jest w formie kserokopii to należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy;
  • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu klubu sportowego;
  • Sprawozdanie merytoryczne za 2018. W przypadku braku takiego sprawozdania w momencie składania wniosku wnioskodawca dołącza sprawozdanie za rok wcześniejszy, natomiast w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności;
  • Sprawozdanie finansowe za 2018 – bilans, rachunek zysków i strat. Sprawozdanie powinno być zatwierdzone przez stosowny organ, zarząd lub walne zebranie – w zależności od zapisów statutu. W przypadku braku takiego sprawozdania w momencie składania wniosku wnioskodawca dołącza sprawozdanie za rok wcześniejszy wraz z deklaracją złożenia sprawozdania finansowego za 2018 rok niezwłocznie po jego sporządzeniu;
  • Umowę partnerską lub oświadczenie w przypadku projektów realizowanych z udziałem partnera;
  • Dodatkowo do wniosku można dołączyć posiadane rekomendacje dla organizacji.
 1. Do wniosku należy dołączyć wykaz załączników. Załączniki muszą być ponumerowane i podpisane oraz opieczętowane. Kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.
 2. Obowiązek sporządzenia kompletnego wniosku spoczywa na wnioskodawcy.
 3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w godzinach pracy Urzędu, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie Gminy Zator w 2019 roku” oraz pieczątką nagłówkową klubu sportowego należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 lub złożyć osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Zatorze do dnia 28 grudnia 2018r., w godzinach pracy Urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Zatorze. 

VII Terminy i tryb dokonywania wyboru projektu oraz tryb i forma wypłaty dotacji 

 1. Otwarcie złożonych wniosków nastąpi w dniu 3.01.2019r. o godz. 9.00.
 2. Złożone wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Zatora.
 3. Odrzuceniu podlegają wnioski:
 • złożone po terminie,
 • dotyczące projektu, który nie jest objęty celami statutowymi klubu składającego wniosek,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony.
 1. Wyboru projektu lub projektów dokonuje Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Burmistrza Zatora uwzględniając:
 • znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Zator,
 • wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów,
 • ilość uczestników objętych realizacją zadania,
 • przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu,
 • możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany,
 • dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Zator 
 1. Komisja przedstawi Burmistrza Zatora propozycję rozstrzygnięcia konkursu i proponowane wysokości dotacji do akceptacji.

 VIII. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe 

 1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej w ofercie zarówno na całości jak i na poszczególnych pozycjach. W takim przypadku oferent będzie zobowiązany do zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z części lub całości realizacji zadania.
 2. Decyzje o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Zatora w drodze odrębnego zarządzenia.
 3. Od decyzji Burmistrza Zatora w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 4. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.zator.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zatorze.
 5. Dopuszcza się unieważnienie konkursu przez Burmistrza lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:
 • stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów, lub
 • wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć. 

 

 

 

Wprowadził: Karol Matyjasik 2018-12-07 13:53
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij