Strona główna / Ogłoszenia

Wysokość funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Zator na rok 2013

Burmistrz Zatora działając na podstawie art. 2 ust.2 Ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) w związku z Uchwałą Nr IX/35/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 marca 2011r. dotyczącą rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Zator na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki – niniejszym informuje, co następuje:

wysokość funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Zator na rok 2013, ustalona z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 ww. ustawy – dla poszczególnych sołectw wynosi:

Nazwa sołectwa

Wysokość środków do dyspozycji sołectwa w ramach funduszu sołeckiego

Graboszyce

23 013,71 zł.

Grodzisko

16 479,24 zł.

Laskowa

15 096,04 zł.

Łowiczki

16 908,52 zł.

Palczowice

16 193,06 zł.

Podolsze

23 848,40 zł.

Rudze

15 906,88 zł.

Smolice

21 129,68 zł.

Trzebieńczyce

12 258,08 zł.

 

Informuję ponadto o treści przepisów art. 1 ust. 3 i 4, art. 2 ust. 3 oraz art. 4 ww. ustawy:
Art. 1. 3. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
4. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.2)).
 
Art. 2. 3. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
 
Art. 4. 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.
2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 2 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2-4, informując jednocześnie o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
6. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy w tym zakresie.
7. Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają wymogów określonych w art. 1 ust. 3.

 

 

Utworzony:2012-07-31 10:40:28
Autor:Ilość odwiedzin: