Strona główna / Ogłoszenia

Wysokość funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Zator na rok 2014

Burmistrz Zatora działając na podstawie art. 2 ust.2 Ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) w związku z Uchwałą Nr IX/35/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 marca 2011r. dotyczącą rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Zator na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki – niniejszym informuje, co następuje:
wysokość funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Zator na rok 2014, ustalona z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 ww. ustawy – dla poszczególnych sołectw wynosi:
Nazwa sołectwa
Wysokość środków do dyspozycji sołectwa w ramach funduszu sołeckiego
Graboszyce
24 032,68 zł.
Grodzisko
17 082,29 zł.
Laskowa
15 467,06 zł.
Łowiczki
17 498,34 zł.
Palczowice
16 397,04 zł.
Podolsze
24 473,20 zł.
Rudze
16 201,26 zł.
Smolice
21 414,05 zł.
Trzebieńczyce
12 677,12 zł.
 
Informuję ponadto o treści przepisów art. 1 ust. 3 i 4, art. 2 ust. 3 oraz art. 4 ww. ustawy:
Art. 1. 3. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
4. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.2)).
 
Art. 2. 3. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
 
Art. 4. 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.
2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 2 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2-4, informując jednocześnie o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
6. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy w tym zakresie.
7. Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają wymogów określonych w art. 1 ust. 3. 
 

Burmistrz Zatora podaje do wiadomości informację o wysokości środków na 2014 r., które zostaną zabezpieczone w rezerwie celowej tzw. rezerwie rad sołeckich dla poszczególnych osiedli miasta Zator oraz sołectwa Podolsze.

Nazwa osiedla (sołectwa)

Kwota ogłoszona do dnia 31.07.2013:

Korekta:

Kwota po dokonaniu korekty:

Oś. Centrum

19 921,18 zł

nie dotyczy

19 921,18 zł

Oś. Bugaj

21 218,26 zł

-171,31

21 046,95 zł

Oś. Królewiec

26 993,94 zł

nie dotyczy

26 993,94 zł

Oś. Morysina

15 981,00 zł

nie dotyczy

15 981,00 zł

Oś. Podlipki

29 637,05 zł

+171,31

29 808,36 zł

Podolsze

15 638,37 zł

nie dotyczy

15 638,37 zł

 

Środki te można przeznaczyć na realizację zadań własnych gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

Zator dnia 01.08.2013

 

Utworzony:2013-07-31 14:54:55
Autor:Ilość odwiedzin: