Strona główna / Przetargi - nieruchomości
21-10OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 20 października 2014 r. wykazu o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę na okres 20 lat, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, położonej w Podolszu
urmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę na okres 20 lat, w trybie bezprzetargowym, część nieruchomości gminnej o powierzchni 5 m², oznaczonej jako dz.1318 w Podolszu, która objęta jest księgą wieczystą KR1E/00033514/0 stanowiącej część ul.Widok. Przedmiotowy grunt przeznacza się do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, znaczonej jako dz. 1061/5 w Podolszu, z możliwością posadowienia ogrodzenia.
21-10OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 20 października 2014 r, w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gminnych położonych w Graboszycach przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Przedmiotem niniejszego wykazu jest  przeznaczenie do sprzedaży części nieruchomości stanowiących własność Gminy Zator, położonych w Graboszycach, oznaczonych jako dz. 710/3 o pow.0,0105 ha, objęta księgą wieczystą KR1E/00050997/4 oraz dz.726/99 o powierzchni 0,0041 ha, objęta księgą wieczystą KR1E/000241410/5. Sprzedaż gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, w skład której wchodzą działki:
02-10OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 26 września 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Zatorze
Przedmiotem wykazu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Zatorze, oznaczona jako dz.25/15 o pow.0,2418 ha, będąca własnością Gminy Zator, objęta księgą wieczystą KR1E/00024116/4.Nieruchomość wg planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczonym na planszy planu symbolem 10 P10.
02-10Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat:
Wykaz niniejszy obejmuje dz.117 obr.2 w Zatorze o pow. całkowitej 8,47 ha, którą, z wyłączeniem psa o szerokości 10m (pod budowę zasilania energetycznego), dającego łącznie pow. ok.0,37 ha, przeznacza się do dalszej dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na cel rolny, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, z prawem do wcześniejszego rozwiązania umowy ( np. w przypadku rozpoczęcia inwestycji na przedmiotowym gruncie).
Ilość odwiedzin: