Strona główna / Informacje dla Przedsiębiorców

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGOjako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetowąMałopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013„Gospodarka regionalnej szansy" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach

 

 

Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP"

 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym. Nabór ma charakter zamknięty.

Na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działania wysokość środków przeznaczonych w ramach niniejszego naboru

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

wynosi 43 840 000.00 PLN *

Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2007-2013 z dnia 27 listopada 2007 r. z późn. zm. dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania, jak i oferty, w szczególności poprzez:

rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,

działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,

 

zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,

 

unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,

modernizację środków produkcji.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: małe przedsiębiorstwa

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesyłać w wersji elektronicznej, korzystając

z Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), a następnie pełną dokumentację w formie określonej

w Regulaminie konkursu należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

(Zespół wyboru projektów, pokój nr 112)

ul. Kordylewskiego 11

31-542 Kraków

w terminie od 05 marca do 03 kwietnia 2009 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 03 kwietnia 2009 r. o godz. 16.00.

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz pozostałą

dokumentacją konkursową, dostępnymi na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl

w zakładce „Nabór wniosków"

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (012) 37 69191 oraz drogą elektroniczną - e-mail: info@mcp.malopolska.pl

 

'Zgodnie 2 kursem księgowym publikowanym na stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) 2 dnia 29 stycznia 2009 r., który wyniósł 4,3840 PLN

Utworzony:2009-02-19 09:55:30
Autor:Ilość odwiedzin: