do góry

Zamówienia publiczne

DI.271.7.2019 Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 2019-10-25

Ogłoszenie nr 614581-N-2019 z dnia 2019-10-25 r.

Burmistrz Zatora: Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zatora, krajowy numer identyfikacyjny 53107400000000, ul. Plac Marszałka Józefa Piłsuskiego  1 , 32-640  Zator, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 412 215, e-mail gmina@zator.pl, faks 33 84 10 206.
Adres strony internetowej (URL): www.zator.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.zator.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zator.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w Urzędzie Miejskim w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 202, na ręce pracownika sekretariatu, który nada ofercie numer kolejny i odnotuje datę i godzinę wpływu.
Adres:
32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 202

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Numer referencyjny: DI.271.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest : Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 1 obejmuje w szczególności: a/ odbieranie odpadów komunalnych (w tym segregowanych) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, - liczba mieszkańców w Gminie Zator, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych – wg stanu na dzień 30.09.2019 r. – 8.400, w tym w budownictwie wielorodzinnym – 550 osób. - liczba nieruchomości z zabudową jednorodzinną – 2360 - liczba nieruchomości wielorodzinnych (bloków) – 8 - powierzchnia gminy Zator – 51 km², - łączna prognozowana ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia – 3.974Mg. b/ odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, liczba nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – 210, c/ transport i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - zorganizowanie odbioru odpadów z remontu, odpadów wielkogabarytowych i odpadów zielonych, odpadów kuchennych, odpadów niebezpiecznych, elektroodpadów oraz opon w zastępstwie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, - obowiązkowe prowadzenie dokumentacji w tym sprawozdawczości w zakresie i na warunkach określonych w punkcie 3.4 niniejszego rozdziału SIWZ, - dostawę worków do odbierania odpadów komunalnych w asortymencie i ilości określonej w SIWZ, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonywanie wspólnie z Zamawiającym kontroli w terenie pojazdem Wykonawcy, d/ świadczenia w okresie trwania umowy usług w zakresie informacji dla mieszkańców związanej z tematyką zgodną z przedmiotem zamówienia, e/ prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zatorze przy ul. Wadowickiej 57B. f/ oraz wykonanie innych prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia. Prognozowane ilości i kody poszczególnych frakcji odpadów podano w SIWZ. Użyte w niniejszej specyfikacji nazwy własne, znaki towarowe lub firmy producenta są przykładowe i towarzyszy im sformułowanie: "lub równoważne". Mają na celu wyłącznie określenie standardu i parametrów jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w treści oferty, że oferowane przez niego usługi, w tym użyte materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, bądź przewidują zastosowanie rozwiązań lepszych od wymaganych. Zamawiający informuje, iż w przeprowadzonym wcześniej postępowaniu przetargowym na zagospodarowanie odpadów pochodzących z przedmiotowego zamówienia, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej i podpisania umowy na zagospodarowanie odpadów z Instalacją Komunalną do Przetwarzania Odpadów w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36. Wszędzie tam, gdzie w siwz Zamawiający podaje nazwę Instalacja do Przetwarzania Odpadów należy przez to rozumieć wyłącznie instalację wskazaną przez Zamawiającego, tj. Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim. 3. Wymagania określone przepisami art. 6d ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 1) Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Instalacji Komunalnej do Przetwarzania Odpadów: a/ ilość dostarczonych przez Wykonawcę odpadów będzie każdorazowo wpisywana i potwierdzana w dokumentach Wykonawcy przez osoby wyznaczone w tym zakresie przez Instalację Komunalną do Przetwarzania Odpadów, b/ Ilości odpadów do odbierania wskazane w formularzu cenowym (załącznik do niniejszej specyfikacji) są wartościami prognozowanymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, na co wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, c/ Wykonawca ma obowiązek dostarczania do Instalacji Komunalnej do Przetwarzania Odpadów tylko i wyłącznie odpady komunalne. W przypadku dostarczania odpadów innych niż komunalne Zamawiający nie będzie ponosił kosztów z tego tytułu. 2) Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości podano w SIWZ. 3) Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska: Przy realizacji przedmiotu zamówienia celem zapewnienia należytych standardów sanitarnych oraz ochrony środowiska Wykonawca jest zobowiązany do: a/ w zakresie wymagań technicznych: - dysponować nowoczesną bazą wyposażoną w zaplecze techniczne i miejsca postojowe dla pojazdów i maszyn. Miejsca, w których będą magazynowane odpady komunalne winny być oznakowane, - dysponować flotą pojazdów oraz specjalistycznym wyposażeniem, szerokim asortymentem kontenerów, pojemników do zbierania odpadów gwarantując profesjonalne i na wysokim poziomie wykonanie każdej usługi, - organizować i przeprowadzać odkażanie pojazdów, narzędzi i innych urządzeń, w tym pojemników używanych do zbierania, magazynowania, transportu oraz załadunku i wyładunku odpadów, z użyciem produktów biobójczych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych. Do mycia i dezynfekcji należy wykorzystywać środki biodegradowalne i dezynfekujące posiadające atest PZH dopuszczający do obrotu na terenie Polski, - zapewnić, aby pojazdy do odbierania odpadów były sprawne technicznie, oznakowane oraz w odpowiednim stanie sanitarnym, - przeprowadzania prac remontowo – naprawczych pojazdów, narzędzi i innych urządzeń poprzedzonych czynnością odkażania, - przeprowadzania naprawy pojazdów, urządzeń i instalacji niezwłocznie po zidentyfikowaniu wystąpienia awarii w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, - organizacji i wykonywania prac związanych z załadunkiem odpadów komunalnych tak, aby nie powodować zagrożenia dla ruchu drogowego, - realizacji usługi związanej z odbieraniem odpadów, którą należy wykonywać w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 600 do 2200, - transportu zebranych odpadów komunalnych zmieszanych przy użyciu specjalistycznych, bezpylnych samochodów ciężarowych, których konstrukcja zabezpiecza ładunek przed rozwiewaniem, wysypywaniem oraz minimalizuje oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko. Pojazdy te muszą spełniać wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - dopuszcza się możliwość transportu odpadów komunalnych zmieszanych w kontenerach, pod warunkiem, że kontenery te będą w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz będą posiadały sprawne klapy zamykające, a w przypadku kontenerów odkrytych będą zabezpieczone siatką, Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną: - w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy; - na terenie, do którego posiada tytuł prawny. b/ w zakresie wyposażenia bazy magazynowo – transportowej należy zapewnić, aby: - teren bazy magazynowo – transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; - miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; - teren bazy magazynowo – transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy - Prawo wodne; - baza magazynowo – transportowa była wyposażona w: 1/ miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, 2/ pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, 3/ miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, 4/ legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, - na terenie bazy magazynowo – transportowej powinny znajdować się także: 1/ punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, 2/ miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej. c/ w zakresie wymagań dla worków przeznaczonych do zbierania odpadów: - wykonawca wyposaży nieruchomości w worki według zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - Zamawiający zastrzega, aby dostarczone worki były sprawne technicznie i estetyczne. - wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach i workach spełniających wymagania Polskich Norm oraz norm DIN, o pojemnościach określonych w w/w uchwale. d/ w zakresie obsługi: - dysponować profesjonalną kadrą z doświadczeniem, - pracownicy mający bezpośredni kontakt z odpadami komunalnymi powinni korzystać z oddzielnych pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych, takich jak szatnie przepustowe, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, toalety i jadalnie, - pracownicy przystępujący do wykonywania prac przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi powinni być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, - wykonawca ma obowiązek wyposażenia pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną odpowiednio oznakowaną elementami odblaskowymi i spełniającą wymagania przepisów o systemie oceny zgodności z widocznym logo firmy. Odzież winna być utrzymana w należytej czystości, - pracownicy odpowiedzialni za odbieranie odpadów muszą być przeszkoleni w zakresie właściwego postępowania z odpadami, - pracownicy odpowiedzialni za odbieranie odpadów winni odznaczać się kultura osobistą, umiejętnością komunikowania się w zakresie swych obowiązków oraz dbać o właściwe relacje pomiędzy Wykonawcą a wytwórcami odpadów, - przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi określającymi zasady utrzymania czystości i porządku w gminach oraz zasadami postępowania z odpadami (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach, rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowym) oraz obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Zatorze w tym zakresie, - doprowadzić do porządku i czystości miejsca odbioru odpadów (altany, punkty odbioru), zebrać zalegające wewnątrz i wokół odpady na szerokość 50 cm poza ich obrysem, - zamieść miejsca odbioru odpadów (altany, punkty odbioru). - wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem prac, wynikającym z własnego zaniedbania lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami, warunkami umowy wykonania prac związanych z odbieraniem odpadów, 4) Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem: a) wykonawca obowiązany jest do sporządzania sprawozdań i przekazania ich do Burmistrza zgodnie z zapisami ustawy ucpg. b) sprawozdanie zawiera: • informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, • informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: przekazanych do składowania na składowisku odpadów oraz nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania • wykaz właścicieli nieruchomości oraz ilości odebranych odpadów komunalnych i odpadów segregowanych, • wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator. • wykonawca zobowiązany jest również do okazania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w terminie jak dla sprawozdań, o których mowa punkcie 3.4 lit. a niniejszego rozdziału. 5) szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: - wymagania zgodnie z treścią uchwał Rady Miejskiej w Zatorze udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: „Gospodarka odpadami ", - wymagania w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz.122), 4. Gwarancja i rękojmia: Dwa miesiące od dnia, w którym upłynie termin obowiązywania umowy, na warunkach i zasadach określonych przepisami Kc. 5. Warunki realizacji i rozliczania usługi: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, w tym: - zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości po segregacji - papieru i tektury, - szkła - tworzyw sztucznych - metali - zmieszanych odpadów opakowaniowych - odpadów wielkogabarytowych - zużytych baterii i akumulatorów - przeterminowanych leków - chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olei opałowych, pestycydów, itp.) - odpadów remontowo – budowlanych - odpadów zielonych i ulegających biodegradacji - odpadów kuchennych - zużytych opon - odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie tzw. punktów przeładunkowych odpadów komunalnych zmieszanych na terenie Gminy Zator. W dniu ich odbioru od właścicieli nieruchomości winny zostać przetransportowane do Instalacji Komunalnej do Przetwarzania Odpadów wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający nie dysponuje żadną nieruchomością mogącą zostać wykorzystaną na takie cele, a bliska odległość od siedziby Zamawiającego i Gminy Zator do Instalacji wyraźnie przeczy racjonalności takiego rozwiązania. Wykonawca winien mieć na uwadze zapisy art. 23 ustawy o odpadach, a postępowanie z odpadami komunalnymi winno następować z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego. Zamawiający zwraca uwagę, iż ustawowo zakazane jest wywożenie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów zmieszanych i odpadów zielonych poza region gospodarki odpadami, na którym zostały wytworzone. Wykonawca zapewni odbiór wszystkich odpadów komunalnych z gminy, wytworzonych w okresie realizacji zamówienia tj. od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 6. Ogólne warunki odbioru i rozliczania usługi: 1/ rozliczenie wykonanej usługi będzie następować w okresach miesięcznych na podstawie zestawienia obejmującego w szczególności: rodzaje odebranych odpadów, ilości odebranych odpadów, nr kart przekazania odpadów, 2/ fakturowanie za dostarczone do Regionalnej Instalacji odpady zebrane z terenu gminy lub odpady przekazane innym uprawnionym, będzie się odbywało za każdy miesiąc kalendarzowy z dołu, 3/ faktura powinna zawierać ilość i rodzaj odpadu oraz jego cenę jednostkową. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace będzie uprzednie rozliczenie ilości odebranych odpadów zgodnie z warunkami odbioru zadania, 4/ na potwierdzenie faktycznej ilości odebranych odpadów Wykonawca dostarczy karty przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 5/ należności płatne będą przelewem w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. 6/ za wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie według cen jednostkowych wskazanych w ofercie. 7. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących zamówienie na terenie Gminy Zator, tzn. kierowców pojazdów i ładowaczy. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawcy muszą posiadać: a/ Spełniać warunki przewidziane dla podmiotów odbierających odpady określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) oraz szczegółowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2018 r., poz. 122) b/ posiadać zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zator, prowadzonego przez Burmistrza Zatora zgodnie z przepisami art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.). c/ posiadać wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów objętych zamówieniem oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają opłaconą w dacie złożenia oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, następujących usług: a/ co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było lub jest odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z przekazaniem odebranych odpadów do podmiotu uprawnionego do zagospodarowania takich odpadów, o łącznej wielkości min. 2.000 Mg w skali max. 12 miesięcy, b/ co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było lub jest odbieranie segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z przekazaniem odebranych odpadów do podmiotu odzyskującego lub prowadzącego recykling takich odpadów, o łącznej wielkości min. 250 Mg w skali max. 12 m-cy, c/ co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było lub jest odbieranie odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z przekazaniem odebranych odpadów do odzysk, o łącznej wielkości min. 50 Mg w skali max. 12 m-cy. wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami (potwierdzeniami), o których mowa powyżej, mogą być: - Poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - Oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: A. Wykażą prawo do dysponowania potencjałem technicznym w zakresie posiadania sprzętu i urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: 1) 3 specjalistycznymi pojazdami z zamkniętą skrzynią ładunkową (bezpylnych) do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w tym: a/ 1 pojazd wyposażony w legalizowane urządzenia do ważenia z możliwością rejestrowania wagi odbieranych odpadów w czasie rzeczywistym, b/ 1 pojazd umożliwiający odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w miejscach trudno dostępnych zabytkowych (rejon Starego Miasta) o DMC do 13 Mg, c/ 1 pojazd do mycia i dezynfekcji pojemników w systemie zamkniętym przy jednoczesnym odbiorze niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, 2) 1 pojazdem z nadwoziem bramowym do obsługi pojemników typu KP, KO o poj. od 5 m3 do 10m3, 3) 1 pojazdem wyposażonym w skrzynie ładunkowe z hydraulicznym dźwigiem samochodowym (HDS) o łącznej minimalnej pojemności 20 m3, do odbioru odpadów segregowanych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów ZSEE, odpadów tzw. zielonych, w tym min. 1 z przeznaczeniem do obsługi pojemników typu dzwon, 4) 1 pojazdem z zabudową typu izoterma lub inną zabudową umożliwiającą odbiór odpadów niebezpiecznych, odpadów innych niż niebezpiecznych zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, 5) 1 samochodem wykorzystywanym do codziennych objazdów Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego, a także do załatwiania reklamacji w terenie. B. Wykażą prawo do dysponowania 5 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej: a/ 3 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony, b/ 1 kierowcą posiadającym uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych, c/ 1 osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie o kierunku logistycznym, mechanicznym lub ochrony środowiska, posiadającą doświadczenie min. 5 letnie w zakresie transportu drogowego, która będzie odpowiedzialna za koordynację prac Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w p-cie IX SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymagań (z zastrzeżeniem art. 26 ustawy) spowoduje wykluczenie z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot – zał. nr 10 do oferty. - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu załącznik nr 4 do oferty
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga złożenia: a/ oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do oferty. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w roz. VIII siwz, powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie, w deklarowanym zakresie spełniania warunków. b/ zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zator, prowadzonego przez Burmistrza Zatora zgodnie z przepisami art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.). c/ wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów objętych zamówieniem oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – nr rejestrowy BDO - łącznie jako zał. nr 5 do oferty, d/ Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w pkt VI, SIWZ uwzględniające: - co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było lub jest odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z przekazaniem odebranych odpadów do podmiotu uprawnionego do zagospodarowania takich odpadów, o łącznej wielkości min. 2.000 Mg w skali max. 12 miesięcy, - co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było lub jest odbieranie segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z przekazaniem odebranych odpadów do podmiotu odzyskującego lub prowadzącego recykling takich odpadów, o łącznej wielkości min. 250 Mg w skali max. 12 m-cy, - co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było lub jest odbieranie odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z przekazaniem odebranych odpadów do odzysk, o łącznej wielkości min. 50 Mg w skali max. 12 m-cy - łącznie jako zał. nr 6 do oferty. e/ Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w pkt VIII A SIWZ – zał. nr 7 do oferty, f/ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w pkt VIII B, SIWZ, - jako zał. nr 8 do oferty. h/ Kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w pkt. VIII SIWZ - jako zał. nr 9 do oferty. UWAGA! Z treści oferty (np. z treści polisy) musi wynikać, że na dzień składania ofert jest ona opłacona.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a/ formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym - załącznik nr 1do oferty; b/ Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy — jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c/ Dowód wniesienia wadium – zał. nr 11 do oferty. d/ Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej — załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W/w oświadczeniem Wykonawca potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium – 2.000,00 zł, w jednej z form opisanych w art. 45-46 ustawy, wniesione przed terminem otwarcia ofert (oryginał dokumentu złożony przed otwarciem ofert u Skarbnika Gminy, kopia dołączona do oferty). W przypadku wpłaty gotówkowej – nr konta Zamawiającego: 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170 Bank Spółdzielczy w Zatorze.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Aspekt środowiskowy (liczba pojazdów z normą emisji spalin EURO 5 lub wyższą) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1A do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, aneksem do umowy. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku: a/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy brutto o procent zmiany podatku VAT, b/ terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu: - wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. - warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego, c/ zmian: - wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity z 7.04.2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 847) - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany tę będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian wymienionych w lit. c/ ust. 1 będzie złożenie przez wykonawcę do Zamawiającego pisemnego wniosku, w którym należy wykazać rzeczywisty wpływ zmian na zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający w oparciu o wniosek Wykonawcy oceni, czy wykazano rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku akceptacji wyjaśnień Wykonawcy wynagrodzenie ulegnie zmianom za część prac wykonywanych po terminie wprowadzenia zmiany. d/ terminów płatności i innych: - aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych w siwz rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, - zmiany w obowiązujących przepisach – w tym przepisach prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminach, o których mowa w art. 94 Pzp. 4. Uzgodnione dwustronnie zmiany harmonogramów realizacji umowy (w zakresie terminów), nie stanowią zmiany umowy. 5. W razie zmiany przepisów prawa dot. utrzymania czystości i porządku w gminach, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostosuje harmonogramy odbioru odpadów (po uzgodnieniu z Zamawiającym) do tych zmian. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy. System rozliczania odebranych odpadów nie ulega zmianie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf 19-10-25 09:42 440.82KB ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz
SIWZ.pdf SIWZ.pdf 19-10-25 09:42 907.43KB SIWZ.pdf pobierz
umowa na 2020 r. transport.pdf umowa na 2020 r. transport.pdf 19-10-25 09:43 631.62KB umowa na 2020 r. transport.pdf pobierz
Zał. nr 1 form. ofertowy .docx Zał. nr 1 form. ofertowy .docx 19-10-25 09:43 35.07KB Zał. nr 1 form. ofertowy .docx pobierz
zał. nr 7 Wykaz narzędzi i sprzętu  .doc zał. nr 7 Wykaz narzędzi i sprzętu .doc 19-10-25 09:44 69.5KB zał. nr 7 Wykaz narzędzi i sprzętu  .doc pobierz
Zał.Nr 8 wykaz osób.doc Zał.Nr 8 wykaz osób.doc 19-10-25 09:44 32KB Zał.Nr 8 wykaz osób.doc pobierz
Załącznik nr 2-3   - Oswiadczenie_-_art._25a_ust._1_Pzp_-_Warunki_i_wykluczenie.doc Załącznik nr 2-3 - Oswiadczenie_-_art._25a_ust._1_Pzp_-_Warunki_i_wykluczenie.doc 19-10-25 09:43 72.5KB Załącznik nr 2-3   - Oswiadczenie_-_art._25a_ust._1_Pzp_-_Warunki_i_wykluczenie.doc pobierz
załącznik nr 4 grupa kapitałowa.doc załącznik nr 4 grupa kapitałowa.doc 19-10-25 09:43 41KB załącznik nr 4 grupa kapitałowa.doc pobierz

Wprowadził: Marcin Stramecki 2019-10-25 09:41
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl