do góry

Archiwum lata 2005-2013

Uchwałą Rady Miejskiej w Zatorze, z dnia 27 sierpnia 2004 r. gmina Zator przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego. Jest to jeden z kilku wymaganych dokumentów w przypadku składania wniosków o dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem planistycznym, określającym cele gminy i kierunki jej rozwoju na lata 2004 - 2006, oraz na kolejny okres programowania (lata 2007 - 2013). Zawiera kolejnosc realizacji projektów, opracowana na bazie diagnozy i analizy problemów oraz potrzeb. Plan jest niezbędny do wykorzystania środków unijnych w sposób prawidłowy i przeznaczenia pozyskiwanych funduszy na najważniejsze potrzeby gminy, ułożone według hierarchii ich ważności.

Gmina Zator przystąpiła również do realizacji Strategii Rozwoju zgodnie z uchwałą z dnia 25 kwietnia 2003 r. Oba dokumenty różnią się jednak nieznacznie. Strategia określa cele gminy, natomiast Plan rozszerza je o poszczególne projekty, określa czas ich realizacji, a także finansowanie ze środków publicznych i funduszy strukturalnych. Projekty będą planowane i realizowane przez gminę w przedziale czasowym zgodnym z bieżącym okresem programowania Unii Europejskiej.

Plan Rozwoju Lokalnego zawierać będzie rozdział poświęcony współpracy z lokalnymi partnerami społeczno - gospodarczymi. W budowaniu tej części planu maja pomóc ankiety, które Urząd Miejski w Zatorze rozesłał do mieszkańców gminy Zator. Wypełnione i otrzymane zwrotnie ankiety poddane zostały analizie i w pewnym stopniu pomogły zdiagnozować bieżące problemy gminy i jej mieszkańców.

Opinia mieszkańców na temat sytuacji w gminie jest niezbędna w przypadku tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego. Mieszkańcy powinni więc uczestniczyć w jego budowie. Proces tworzenia Planu poprzedzać będą spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gminy, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi. Mają one za zadanie pomóc we wskazaniu optymalnych kierunków rozwoju gminy.

Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się w dniu 4 października. Wzięło w nim udział 35 osób. W wyniku dyskusji uczestników wstępnie sformułowano misję gminy - “Gmina Zator - dumna ze swojego dziedzictwa historycznego, zapewniająca mieszkańcom nowoczesne warunki życia, edukacji, działalności gospodarczej, w pełni wykorzystująca swoje walory turystyczno - rekreacyjne oraz chroniąca bogactwo przyrody i krajobrazu” a także główne kierunki rozwoju Gminy, którymi są:

  • „Dolina Karpia” - turystyka i rekreacja
  • Przedsiębiorczość
  • Infrastruktura techniczna
  • Społeczeństwo

Rozwinięte zostały dwa pierwsze tematy, określono działania niezbędne do ich realizacji. Kolejne spotkanie warsztatowe - w dniu 5 października poświęcone zostanie pozostałym kierunkom rozwoju.

Misja Gminy

Gmina Zator - "Serce Doliny Karpia", której atrakcyjność dla inwestorów i turystów oraz poprawa jakości życia mieszkańców kształtowana jest poprzez wielowiekowe tradycje hodowli karpia, dziedzictwo historyczne Księstwa Zatorskiego i unikalne walory przyrodnicze oraz położenie pomiędzy aglomeracjami Krakowa i Śląska.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator [ 5 ]
0627_Risgraf(1).pdf 0627_Risgraf(1).pdf 15-01-02 14:39 1.05MB 0627_Risgraf(1).pdf pobierz
PRLGminyZATOR.pdf PRLGminyZATOR.pdf 15-01-02 14:52 682.6KB PRLGminyZATOR.pdf pobierz
STRATEGIA_rozkl.pdf STRATEGIA_rozkl.pdf 15-01-02 14:52 430.16KB STRATEGIA_rozkl.pdf pobierz
STRATEGIARozwojuGminyZATOR.pdf STRATEGIARozwojuGminyZATOR.pdf 15-01-02 14:51 909.06KB STRATEGIARozwojuGminyZATOR.pdf pobierz
Ustalenia zmiany planu 3.pdf Ustalenia zmiany planu 3.pdf 15-01-28 14:25 363.2KB Ustalenia zmiany planu 3.pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl