do góry
Strona główna / Gospodarka / Aktualności

Aktualności

Postanowienie Burmistrza Zatora o obowiazku sporządzenia raportu 2015-08-05

DZ-6220. 5     .2015                                                                          Zator, 2015-08-03

 POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r.,  poz. 267 z późn. zm. ), art. 63 ust.l i 4, 66, 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013, poz. 1235 ) dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa obwodnicy w miejscowości Zator w ciągu drogi krajowej nr 28”, oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu.

Postanawiam

dla planowanego przedsięwzięcia pn pn. „Budowa obwodnicy w miejscowości Zator w ciągu drogi krajowej nr 28”.

 1. stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 2. określić zakres sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • Raport powinien zawierać i spełniać wymagania określone w art. 66, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )

a w szczególności zawierać:         

 1. Określenie wpływu przedsięwzięcia na ochronę zdrowia i życia ludzi, ochronę przed hałasem, ochronę powietrza atmosferycznego, ochronę wód i gleb oraz gospodarkę odpadami.
 2. Analizę wariantową przebiegu planowanej drogi, zarówno w formie graficznej, jak i opisowej.
 3. Analizę możliwych konfliktów społecznych, związanych z planowanym przedsięwzięciem.
 4. Analizę oddziaływania hałasu na tereny chronione akustycznie oraz analizę oddziaływania emisji gazów i pyłów na jakość powietrza. Mapy z zaznaczonym oddziaływaniem przedsięwzięcia należy przedłożyć w skali umożliwiającej jej odczyt i zawierających czytelną legendę.
 5. Przedstawienie zakresu budowy, przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej, istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowy systemu odwadniającego, w odniesieniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, póz. 1397).
 6. Planowany sposób odwodnienia terenu inwestycji, w tym drogi, skrzyżowań, ronda,  przepustów i wiaduktu.
 7. Przewidywaną ilość i jakość powstających ścieków opadowych przy przyjęciu miarodajnego deszczu, wraz ze wskazaniem odbiorników, do których będą odprowadzane.
 8. Propozycje zastosowania optymalnych urządzeń zabezpieczających odbiorniki przed zanieczyszczeniem, wraz z uwzględnieniem sytuacji awaryjnych.
 9. Charakterystykę warunków gruntowo wodnych oraz stanu jakości wód powierzchniowych
  na terenie inwestycji oraz analizę zagrożeń dla ich jakości.
 10. Plan sytuacyjny z zaznaczonym odwodnieniem, lokalizacją wylotów.
 11. Przedstawić (graficznie) granice planowanych prac i granice oddziaływania przedsięwzięcia
  na etapie budowy i eksploatacji oraz granice obszaru chronionego Natura 2000 PLB 120005 „Dolina Dolnej Skawy".
 12. Przedstawić opis elementów przyrodniczych na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz na terenach przyległych. W szczególności należy opisać występowanie siedlisk i gatunków chronionych, w tym gatunków będących przedmiotami ochrony w pobliskim obszarze Natura 2000 PLB 120005 „Dolina Dolnej Skawy" ,oraz oddziaływania planowanej drogi na to środowisko przyrodnicze, w tym na możliwość migracji zwierząt.
 13. przedstawić zakres planowanych robót, związanych z budową drogi. (lokalizacja, długość, sposób utwardzenia) w tym informację dotycząca budowy dróg serwisowych..
 14. Przedstawić działania minimalizujące i kompensujące negatywny wpływ przedsięwzięcia
  (na etapie budowy i eksploatacji) na środowisko przyrodnicze, w tym działania umożliwiające swobodną migrację zwierząt.
 15. Przedstawić propozycje monitoringu śmiertelności zwierząt migrujących

Zagadnienia zawarte w raporcie powinny zostać przedstawione w formie graficznej oraz kartograficznej, w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości zagadnień analizowanych w raporcie, umożliwiającej przedstawienie analizowanego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym pobliski obszar Natura 2000.

 Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 29.04.2015r. Pełnomocnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków zwrócił się do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy w miejscowości Zator w ciągu drogi krajowej nr 28”, planowanego do realizacji na działkach wg. wykazu stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego postanowienia.

W dniu 27.05.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Informacje o wszczęciu postepowania dokonano przez stosowne obwieszczenie umieszczone na tablicy informacyjne Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zator

Z informacji dołączonej przez Inwestora wynika, że planowane przedsięwzięcie

polegać będzie na budowie obwodnicy miejscowości Zator – nowej drogi klasy GP, w ciągu drogi krajowej nr 28. W ramach inwestycji przewiduje się:

 • budowę jednojezdniowej drogi klasy GP o długości ok. 2,2 km,
 • przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości około 0,5 km,
 • budowę skrzyżowania typu rondo na włączeniu do drogi krajowej nr 28,
 • budowę systemu kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi,
 • przebudowę urządzeń infrastruktury nad- i podziemnej kolidującej z projektowanymi odcinkami dróg,
 • budowę dróg dojazdowych,
 • budowę ekranów akustycznych,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przebudowę linii wysokiego napięcia i innych sieci.

Rozpatruje się trzy warianty realizacji obwodnicy miejscowości Zator. Warianty obwodnicy mają wspólny początek (droga krajowa nr 44, ulica Oświęcimska) i koniec (droga krajowa nr 28, ulica Wadowicka). Elementem różniącym warianty przedsięwzięcia jest sposób włączenia drogi wojewódzkiej 781:

 • wariant 1 przewiduje włączenie DW781 do projektowanej obwodnicy łącznikiem skierowanym na południowy wschód poprzez rondo na połączeniu DK28 i projektowanej obwodnicy,
 • wariant 2 przewiduje włączenie DW781 do projektowanej obwodnicy poprzez łącznik skierowany na północny wschód i skrzyżowanie skanalizowane typu „T” w odległości
  600 m od ronda na końcu odcinka obwodnicy,
 • wariant 3 przewiduje poprowadzenie wschodniego odcinka DW781 nowym śladem nad projektowaną obwodnicą bez połączenia i włączenie jej do istniejącej DK28.

Wariantem preferowanym przez inwestora jest wariant 2.

Na trasie obwodnicy w wybranym wariancie 2 zaprojektowano następujące obiekty mostowe:

 • km 0+778 - wiadukt w ciągu projektowanej obwodnicy nad istniejącą drogą powiatową,
 • km 1+213 - przejście dla małych zwierząt i płazów,
 • km 1+546 - przejście dla pieszych pod projektowaną obwodnicą,
 • km 1+593 - przepust zintegrowany z przejściem dla zwierząt średnich, małych i płazów,
 • km 1+775 - przejście dla zwierząt średnich, małych i płazów.

Teren przewidziany pod budowę obwodnicy Zatora obecnie zajęty jest przede wszystkim przez pola uprawne. Na początkowych 800 m trasy nie występują żadne zabudowania mieszkalne, ani gospodarcze, a jedynie zabudowa przemysłowa – hale związane z rozwijającą się Strefą Aktywności Gospodarczej. Obecnie zabudowa rozwija się przede wszystkim po wschodniej stronie projektowanej drogi.

Projektowana obwodnica przetnie istniejące drogi lokalne: ul. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 951), ul. Bugajską, ul. Gen, Józefa Hallera, oraz drogę wojewódzką nr 781. Zabudowa znajduje się przy ul. Gen Józefa Hallera, przeważnie w postaci zabudowy zagrodowej.
W km 1+075 trasy głównej znajduje się budynek gospodarczy, który przewidziano do wyburzenia (w ramach wszystkich wariantów obwodnicy).

Na północnej i środkowej części projektowanej obwodnicy nie występują zadrzewienia ani krzewy. Pojawiają się one dopiero w miejscu przecięcia istniejącego przebiegu DW781. Na końcowym odcinku obwodnicy znajduje się niewielki zagajnik (teren nieczynnego wyrobiska cegielnianego), a za nim zakład zajmujący się dystrybucją materiałów budowlanych. Po przekroczeniu zagajnika i znajdującej się za nim drogi gruntowej prowadzącej do zabudowań usługowych, projektowana obwodnica połączy się z drogą krajową nr 28.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 („drogi o nawierzchni twardej
o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 („rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezdotykową”) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 („stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6”) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza, w drodze postanowienia, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art 62 ust. l i w art. 63 ust. l w/w ustawy Postanowienie dla przedmiotowego zakresu wniosku o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 64 ust. l w/w ustawy wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu

W związku z tym stosownym pismem znak DZ.6220.5.2015 z dnia 27-05-2015 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu przedkładając wniosek inwestora wraz z kompletem dokumentów i materiałów - o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz ustalenia ewentualnego zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie opinią znak: OO.4240.1. 228.2015.JS z dnia 18-06-2015r. oraz  Państwowy  Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu znak PSE-ONNZ-420-58-1/15/2062 z dnia 09-06-2015.uznali, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.,,

Biorąc pod uwagę dotychczas zgromadzony materiał dowodowy a więc wniosek Inwestora, Kartę Informacyjną przedsięwzięcia, zakres, skalę planowanego przedsięwzięcia, oraz stanowisko organów opiniujących, tutejszy organ przeprowadzający przedmiotowe postępowanie uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wyszczególnionym w pkt. 2 niniejszego postanowienia

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Burmistrza Zatora w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

                                                                                             

..........................                                                                                 ........................ ...........

/pieczęć okrągła/                                                                                pieczęć imienna i podpis

                                                                                                              osoby upoważnionej

 

otrzymują:

1.Adresat
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie
Mogilska 25,
31-542 Kraków 

2.Pełnomocnik  Tomasz Tarnowski
MP-Mosty Sp. z o.o.
Dekerta 18
31-703 Kraków

3.strony postępowania poprzez obwieszczenie:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze
na stronie internetowej Urzędu Miasta Zator (www.zator.pl)

4.a/a AW

 

Wprowadził: Karol Matyjasik 2015-08-05 15:00
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl