do góry
Strona główna / Gospodarka / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 10 lutego 2020 r. 2020-02-13

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 388.2020
Burmistrza Zatora  z dnia  10 lutego 2020 r.

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
z dnia  10 lutego 2020 r. 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65/  Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Zator, położonej w Laskowej. 

I. Przedmiotem wykazu jest nieruchomość niezabudowana,  położona w Laskowej, o łącznej pow. 0.3131 ha,  stanowiąca własność Gminy Zator, obejmująca działki:  675 o pow.  0,1632 ha,  676     o pow. 0,1499 ha.  Działki  objęte są księgą wieczystą KR1E/00029340/8.
Nieruchomość według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN9.

Dokładny opis dotyczący  przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu,  zasad zagospodarowania nieruchomości, w tym linii zabudowy  można  uzyskać  bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.

Nieruchomość usytuowana jest  bezpośrednio przy  drodze gminnej.  Podłączenie nieruchomości do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej właściciel nieruchomości dokonuje na  warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci. Sieć kanalizacji sanitarnej oraz  wodna  przebiegają  wzdłuż drogi gminnej.  Brak obciążeń i zobowiązań  dla przedmiotowych nieruchomości.

Cena nieruchomości 97 300,00zł netto.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podwyższona będzie o podatek VAT.

II. Nieruchomość po upływie ustawowego terminu określonego w pkt IV niniejszego wykazu, przy braku wniosków od osób wymienionych w tym punkcie lub negatywnym ich rozpatrzeniu, sprzedawana będzie z zachowaniem procedury przetargowej,  a cena podana w tabeli będzie  ceną wywoławczą netto.

III. Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.

IV. Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, tj.

  • którym służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,
  • są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo  spadkobiercami tych osób,
    winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Osoby te korzystają z pierwszeństwa, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 108 w godzinach pracy Urzędu, tel. 33 8412 215 w.19.

VI. Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi Nabywca.

Wprowadził: Karol Matyjasik 2020-02-13 13:26
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl