do góry
Strona główna / Gospodarka / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 10 lutego 2020 r. 2020-02-13

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 386.2020
Burmistrza Zatora z dnia  10 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
z dnia  10 lutego 2020 r.

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości gminnej,  położonej  w Zatorze, przeznaczonej  do sprzedaży  w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

______________________________________________________________________________

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2,  art.37 ust.2 pkt.6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

I.Przedmiotem niniejszego wykazu jest przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gminnej, położonej w Zatorze – obręb 4 , będącej własnością  Gminy Zator, oznaczonej  jako działka nr 81/23  o pow. 0.0150 ha, powstałej z podziału  dz 81/20 , dla której prowadzona jest  księga  wieczysta  KR1E/00024116/4. Sprzedaż gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz  właściciela nieruchomości  przyległej,  w skład której wchodzi  działka   nr  80/3  o pow. 0.2362ha,  położona w Zatorze – obręb 4. Grunt gminny,   zbywany na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nie może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wg planu zagospodarowania przestrzennego  zbywana  nieruchomość położona  jest w terenie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (32MN), w terenie usług ( 23U) oraz w niewielkiej części w terenie  22KD-D.  W terenie nieruchomość nie obejmuje istniejącej drogi 22KD-D.

 II. Cena nieruchomości : 11 320,00 +VAT , słownie : jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia   złotych +VAT.

Niezależnie od należności za nieruchomość Nabywca poniesie  koszty  podziału, wyceny  oraz koszty map  wraz z wypisami  dla celów prawnych  w łącznej wysokości  2206,00zł brutto. Po stronie nabywcy są też koszty aktu notarialnego i opłat sądowych. 

III Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni. 

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą,
winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 108 w godzinach pracy Urzędu, tel.8412215 w.19.

Wprowadził: Karol Matyjasik 2020-02-13 11:44
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl