do góry
Strona główna / Gospodarka / Informacje o środowisku / Wymiana źródeł ciepła Projekt RPMP.04.04.02-12/0181/17

Wymiana źródeł ciepła Projekt RPMP.04.04.02-12/0181/17

 

Wymiana przestarzałych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym 2017-12-12

Numer Projektu: RPMP.04.04.02-12-0181/17

Informujemy, że Gmina Zator w dniu 11.12.2017r. w  Krakowie zawarła umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie Projektu:  Wymiana przestarzałych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Zator i zastąpienie ich źródłami ciepła na biomasę lub paliwa gazowe  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoje Regionalnego.

  • Całkowita wartość projektu: 240 688,34 PLN
  • Współfinansowanie UE do kwoty: 237 076,96 PLN
  • Wkład własny Beneficjenta: 3 611,38 PLN

W wyniku zawartej umowy zostanie zlikwidowanych 16 sztuk przestarzałych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Zator.

Głównym celem projektu jest  redukcja  emisji  zanieczyszczeń  oraz  gazów  cieplarnianych  pochodzących  z  ogrzewania  budynków  mieszkalnych  na  obszarze  Gminy  Zator poprzez wymianę przestarzałych i nieefektywnych kotłów wykorzystujących paliwa stałe na nowoczesne (spełniające odpowiednie wymogi) kotły na biomasę lub paliwa gazowe oraz poprzez ewentualną termomodernizację poszczególnych budynków. Realizacja projektu przyczyni się więc do redukcji CO2, PM10 oraz PM2,5.

Zakończenie realizacji Projektu przewidziano na 31.08.2020 r.

Wprowadził: Karol Matyjasik 2017-12-12 15:11
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl